FA­RE­NE MED KUNS­TIG IN­TEL­LI­GENS

Hva skjer når bi­ler og brød­ris­te­re får selv­be­visst­het?

Stephen Hawking - Et sinn uten grenser - - Menneskets Framtid -

Få men­nes­ker var mer klar over in­for­ma­sjons­tek­no­lo­gi­ens for­de­ler enn Step­hen Haw­king, men han un­der­stre­ket også fa­ren som kun­ne lig­ge i løpsk kuns­tig in­tel­li­gens ( AI). Po­ten­sia­let opp­står når vi gir pro­gram­vare ev­nen til å tref­fe be­slut­nin­ger som kan ha di­rek­te inn­virk­ning på til­væ­rel­sen vår.

Grovt sett kan fa­re­ne med kuns­tig in­tel­li­gens de­les i tre ty­per. Det mest sann­syn­li­ge er rene feil­grep. En kuns­tig in­tel­li­gens kan være bed­re til å ut­fø­re en be­stemt opp­ga­ve enn et men­nes­ke, men li­ke­vel kan den begå feil. Her kan en hev­de at fa­ren er et opp­fat­nings­spørs­mål. I dag mis­ter en mil­lion men­nes­ker i året livet i tra­fikk­ulyk­ker her i ver­den. La oss ten­ke oss at alle bi­ler var selv­kjø­ren­de og re­du­ser­te døds­tal­le­ne til det halve. Vil­le det bli opp­fat­tet som en halv mil­lion liv spart, el­ler som at kuns­tig in­tel­li­gens had­de drept en halv mil­lion men­nes­ker? I mars 2018 ble en fot­gjen­ger for førs­te gang drept av en fø­rer­løs bil.

Den and­re ty­pen fare er at kuns­tig in­tel­li­gens kan un­der­gra­ves av hacke­re. Og den tred­je går ut på at kuns­tig in­tel­li­gens kan få så stor evne til selv­sten­dig tanke­gang at den vel­ger å set­te sine egne øns­ker foran men­nes­ke­he­tens. Det er den­ne sis­te trus­se­len Haw­king har fo­ku­sert mest på.

Mil­des­te va­ri­ant av fare­ty­pen er at en kuns­tig in­tel­li­gens sim­pelt­hen mis­ter in­ter­es­sen og vel­ger å se fil­mer hele da­gen i ste­det for å gjø­re job­ben sin. Ma­re­rit­tet er en kuns­tig in­tel­li­gens som kom­mer til at men­nes­ke­he­ten står i vei­en for må­le­ne den har satt seg. Med ad­gang til sys­te­me­ne vi tren­ger for å hol­de oss i live, fra mat­dis­tri­bu­sjon og kraft­pro­duk­sjon til for­svars­an­legg, kan en slik utro kuns­tig in­tel­li­gens ut­ra­de­re meste­par­ten av men­nes­ke­he­ten for å etter­stre­be sine egne mål. Det­te kan vir­ke som scien­ce fic­tion, men Haw­king på­pek­te at vi er nødt til å ten­ke gjen­nom sli­ke mu­lig­he­ter for å kun­ne gar­de­re oss mot dem.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.