ADA LO­VELACE 1815–1852

Mate­ma­ti­ker

Stephen Hawking - Et sinn uten grenser - - Den Største Av De Store - I SIN TID KJENT FOR Å VÆRE DATTER AV BYRON I DAG KJENT FOR Å VÆRE KVINNELIG DATABEHANDLINGSPIONER

Ada Lo­velace var rask med å inn­se at Char­les Bab­ba­ges Ana­ly­ti­cal En­gi­ne kun­ne bru­kes til å be­reg­ne en ma­te­ma­tisk funk­sjon «uten at den er løst med et men­nes­kes hode og hen­der på for­hånd». Og ut fra sin gode ma­te­ma­tis­ke inn­sikt på­pek­te hun hva slags lig­nin­ger syste­met kun­ne bru­kes til å løse. I etter­tid har vi inn­sett at det­te var en bane­bry­ten­de er­kjen­nel­se for data­be­hand­lings­læ­ren – at en be­reg­nings­me­ka­nis­me kun­ne be­hand­le mer enn én opp­ga­ve. Lo­velace er et ek­sem­pel på et his­to­rio­gra­fisk tvil­somt, men kul­tu­relt ver­di­fullt fe­no­men – å lete gjen­nom for­ti­den for å fin­ne de hel­te­ne vi tren­ger. Lo­velace vin­ner på to punk­ter: Hun an­er­kjen­nes for å ha inn­vars­let en re­la­tivt ny lære som treng­te en his­to­rikk, og hun var kvin­ne. Det er kan­skje ver­ken ri­me­lig el­ler pro­duk­tivt å sam­men­hol­de hen­ne med mann­li­ge kol­le­ger fra sam­me tid. Hun kan ha vært dyk­ti­ge­re enn man­ge av dem, men li­ke­vel kun­ne hun umu­lig opp­nå like mye, si­den hun var hem­met av sitt kjønn og fikk et kort liv på grunn av kreft.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.