JA­MES JEANS 1877-1946

Mate­ma­ti­ker og ast­ro­nom

Stephen Hawking - Et sinn uten grenser - - Den Største Av De Store -

I SIN TID KJENT FOR Å HA SKRE­VET THE MYSTERIOUSUNIVERSE I DAG KJENT FOR Å HA TATT FEIL

I 1920-åre­ne eks­plo­der­te van­li­ge fol­ks in­ter­es­se for fy­sikk. Det nye BBC ga real­fag­li­ge fore­drag en fram­tre­den­de plass i pro­gram­ut­val­get, og en meng­de bla­der og pa­per­backs tok seg av fol­ks fa­sci­na­sjon. Ein­steins ny­unn­fange­de re­la­ti­vi­tets­te­ori var et van­lig sam­tale­emne. Ja­mes Jeans had­de høs­tet mye ære for sin forsk­ning på strå­ling og kvante­te­ori, og ble den of­fent­li­ge tals­man­nen for re­la­ti­vi­tets­te­ori og and­re em­ner i fy­sikk og kos­mo­lo­gi. I den for­bin­del­se vant han en­da mer ære og an­er­kjen­nel­se – han var en ve­ri­ta­bel Haw­king i sin egen tid. Jeans’ best­sel­ger The Mys­te­rious Uni­ver­se var midt i blin­ken for fol­ks ap­pe­titt på teo­lo­gisk og kos­misk spe­ku­la­sjon, og had­de så­dan sett mye til fel­les med A Brief History of Ti­me. Av per­son­lig­het var Jeans gans­ke ar­ro­gant og sar­kas­tisk, og det er vans­ke­lig å fore­stil­le seg at han vil­le slått an i da­gens media­kul­tur. Men rundt midt­en av nit­ten­hundre­tal­let var den kul­tu­ren i fullt sam­svar med den sto­re vi­ten­skaps­man­nens per­son­lig­het. I sin se­ne­re forsk­ning lan­ser­te Jeans en sta­tisk be­skri­vel­se av uni­ver­set, men den ble feid til side av Big Bang-teori­en kort tid etter at han døde. Ry­et hans for­svant raskt og to­talt. Helte­dyr­kel­sen i fy­sik­ken kan være gans­ke nåde­løs.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.