Er Haw­king den største av de sto­re?

Stephen Hawking - Et sinn uten grenser - - Innhold - AV CHARLOTTE SLEIGH

New­ton, So­mer­vil­le Fa­ra­day, Dar­win, Lo­velace, Kel­vin, Maxwell, Jeans ... Haw­king har hatt man­ge sto­re lands­menn. Kan de måle seg med ham?

Da New­ton døde i 1727, var han al­le­re­de en me­ga­stjer­ne og en helt i hjem­lan­det. Alex­an­der Po­pe skrev et grav­mæle til ære for ham: Na­tu­ren og dens lo­ver lå i mør­ket skjult. Da­sa­gud:new­ton­s­kal­blitil!ogdet­ble­lys. Det skul­le stått på støt­ten hans i West­min­ster Ab­bey, men myn­dig­he­te­ne til­lot det ikke – å opp­høye ham til gude­sta­tus var litt for drøyt.

Mind­re enn en uke etter Haw­kings død ble det kunn­gjort at lev­nin­ge­ne hans skul­le plas­se­res ved si­den av New­ton – en be­slut­ning som ble hilst med bi­fall på alle hold. Men i for­hold til po­li­ti­ke­re og kunst­ne­re er det bare en ør­li­ten an­del vi­ten­skaps­menn som jord­fes­tes i West­min­ster Ab­bey. Hvor­for er sam­fun­net vårt mind­re kom­for­ta­belt med å hyl­le vi­ten­ska­pens mes­te­re?

Er det kan­skje for­di det rett etter en per­sons død vir­ker for tid­lig å si om ved­kom­men­des ry vil vare? Bør en vi­ten­skaps­per­son ha opp­nådd ge­ne­rell be­røm­mel­se for å bli hyl­let med min­nes­mer­ker? El­ler bør hyl­lest etter dø­den være kom­pen­sa­sjon for mang­len­de an­er­kjen­nel­se un­der kar­rie­ren, slik til­fel­let er med kvin­ner? Er helte­dyr­kel­se kan­skje mer et skole­ek­sem­pel for de le­ven­de enn en be­døm­mel­se av for­ti­den?

La oss med dis­se spørs­må­le­ne i tan­ke­ne se hvor­dan tid­li­ge­re sto­re vi­ten­skaps­menn kan måle seg med pro­fes­sor Step­hen Haw­king ...

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.