Na­tur­mo­tiv

Na­tu­ren er vik­tig for vår ån­de­lig­het. Det er bud­ska­pet.

Varden - - SPORT & KULTUR - Hel­ge Otte­sen hel­ge.otte­sen@var­den.no

To­re Hogs­tvedt, opp­rin­ne­lig fra Sil­jan, vi­ser na­tur­mo­ti­ver i Gal­le­ri Fa­ger­heim fra lør­dag.

To­re Hogs­tvedt, opp­rin­ne­lig fra Sil­jan, ut­dan­net seg til prest, men valg­te kuns­ten. Det han øns­ker å for­mid­le lig­ger nært beg­ge pro­fe­sjo­ner.

Fra Øy­eren til Fa­ger­heim­lå­ven

Lør­dag åp­ner han se­pa­rat­ut­stil­ling i Gal­le­ri Fa­ger­heim i ut­kant­en av Lange­sund. 32 na­tur­mo­ti­ver skal da være på plass på veg­ge­ne. Noen sto­re, og man­ge små, bil­der. Ut­stil­lin­gen åp­nes av In­gunn Kris­tin Sol­berg fra Kunst­dryss, og Gutt­orm Gutt­orm­sen sør­ger for mu­sik­ken.

To­re Hogs­tvedt bor med kone og to barn ved Øy­eren ved Ræ­lin­gen. De bor tett på et na­tur­re­ser­vat, med Øst­mar­ka i ryg­gen. Na­tu­ren der er lik Tele­marks­na­tu­ren, me­ner Hogs­tvedt, så Sil­jan er frem­de­les en in­spi­ra­sjon.

Ut­stil­lin­gen i Fa­ger­heim­lå­ven va­rer til og med 21. de­sem­ber.

Stil­ler ut in­ter­na­sjo­nalt

Gal­le­ris­ter fra Ver­sail­les, New York, Los An­ge­les, Lon­don og To­ron­to har in­vi­tert Hog­stad til å stil­le ut i sine gal­le­ri­er. De har stor tro på hans nor­dis­ke ut­trykk, noen har til og med sam­men­lik­net ut­tryk­ket hans med Mo­net sitt. For ti­den er han med på en ut­stil­ling i Frank­ri­ke, som en ne­der­landsk agent har satt sam­men, her solg­te han et ma­le­ri for noen da­ger si­den.

Hogs­tvedt har hatt fle­re in­ter­na­sjo­na­le agen­ter, alt går ikke på skin­ner. En stor ut­stil­ling i Be­ver­ly Hills tok fi­nans­kri­sen li­vet av, og han tap­te 50.000 kro­ner på sin sis­te agent i Seattle.

Til Tai­wan

I mai må­ned er To­re Hogs­tvedt med på en stor ut­stil­ling i Tai- wan, «Art Re­vo­lu­tion Taipei». Her vil han få stil­le ut hele ti bil­der. Det er en spansk gal­le­rist som har pluk­ket ham ut. Her stil­ler de frems­te ki­ne­sis­ke, noen euro­pe­ere og noen ame­ri­ka­ne­re. Ar­ran­gø­re­ne har ut­talt at de har sto­re for­håp­nin­ger til Hogs­tvedts ut­stil­ling.

Mal­te til freds­pris­vin­ne­ren

I au­gust i år var To­re Hogs­tvedt på en ma­ler­tur til Pa­kis­tan. Her sto han blant an­net ute på 2500 moh. ved Silke­vei­en i sju ti­mer og mal­te det kjen­te fjel­let Ra­ka­poshi (7788 moh.). Med vak­ter til å pas­se på.

I Swat­da­len var han i hjem­by- en til årets freds­pris­vin­ner, den unge Mala­la You­safzai, hvor han mal­te inn­gangs­par­ti­et/por­ten inn til hu­set hun bod­de i, og som hun har sagt hun vil flyt­te til­ba­ke til en gang. Pas­tel­len ga han til Mala­la i Oslo i juni, da han var med på fle­re of­fi­si­el­le treff.

Men nå hen­ger bil­de­ne hans på Fa­ger­heim­lå­ven på Ør­vik­vei­en før Lange­sund. To­re Hogs­tvedt vil selv være til ste­de ved åp­nin­gen lør­dag, ut­stil­lin­gen har fått nav­net «Na­tu­rens magi».

FOTO: HEL­GE OTTE­SEN

TO­RE HOGS­TVEDT: Opp­rin­ne­lig fra Sil­jan, bo­satt ved Øy­eren, stil­ler ut na­tur­bil­der hos Gal­le­ri Fa­ger­heim i Lange­sund fra lør­dag 6. de­sem­ber.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.