Ski­en for­and­rer seg

Pe­ter Lu­kas er i byen. Han fes­ter by­ens for­and­rin­ger til fo­to­gra­fi­er, med pin­lig nøy­ak­tig­het.

Varden - - KULTUR - SKI­EN Hel­ge Otte­sen hel­ge.otte­sen@var­den.no

Vi mø­ter Pe­ter Lu­kas på Han­delstor­vet i Ski­en sen­trum. Han til­brin­ger tre til fire da­ger i byen. Re­sul­ta­tet, en bok med gam­le og nye bil­der, vil va­ere i han­de­len om seks til åtte uker.

«For­and­rin­ger i Ski­en»

Bo­ken skal he­te «For­and­rin­ger Ski­en» og går inn i en se­rie som al­le­re­de be­står av 15 bø­ker fra 15 and­re byer, både i Nor­ge og i ut­lan­det.

Bo­ken er i lig­gen­de A4 for­mat, bret­ter du den ut får du et gam­melt bil­de tatt i pe­rio­den 1860 til 1910. På høy­re side fin­ner du det sam­me mo­ti­vet, men tatt nå i 2017.

Nøy­ak­tig som den gang

På Han­delstor­vet har Lu­kas pei­let seg inn på Hen­rik Ib­sens gate. Han har med seg en bun­ke map­per med gam­le fo­to­gra­fi­er han har fått fra Telemark Museum. Blant dem mo­ti­vet på bil­det over. Pe­ter Lu­kas er pin­lig nøy­ak­tig. Det er sam­me tids­punkt på da­gen i for­hold til skyg­ge­ne, ly­set er rik­tig og han fin­ner nøy­ak­tig sam­me stå­sted som fo­to­gra­fen for rundt 100 år si­den.

His­to­risk es­te­tisk verk

Se­ne­re på da­gen, kl. 13, hå­per han å få slip­pe til på ta­ket av Ar­ka­den. Helt yt­terst på et hjør­ne, er enes­te punkt han kan fan­ge et an­net mo­tiv. Noen gan­ger er det fy­sisk umu­lig å få det til, men bil­der nok får han. Det skal va­ere 42 bil­der i bo­ken. For­uten for­or­det er det in­gen tekst. Bil­de­ne ta­ler for seg.

– Det blir en blan­ding av for­skjel­li­ge gam­le bygg og pro­fitt­mak­si­me­ring. Det skal va­ere en fin bok, et his­to­risk es­te­tisk verk. Jeg tar in­gen stand­punkt i bo­ken, men jeg vil vek­ke en be­visst­het hos folk, så de kan gjø­re seg opp en me­ning selv, sier Lu­kas. Var­den får se bo­ken han har la­get fra Kris­tian­sand. Noen av bil­de­ne er de­fi­ni­tivt tanke­vek­ken­de. Alt blir ikke vak­re­re med åre­ne, for å si det slik.

Over­be­vi­sen­de ori­en­te­ring

Pe­ter Lu­kas kom­mer opp­rin­ne­lig fra Øs­ter­rike, men har bodd i Nor­ge i over tjue år. Han er bo­satt i Grim­stad og la­get sin førs­te bok der­fra. Så ba Tvede­strand om en lik­nen­de bok og si­den har det dratt på seg. Mø­ter med byer han be­sø­ker trig­ger ham.

Pri­ma­ert er han kunst­fo­to­graf, med ut­smyk­kin­ger og ut­stil­lin­ger. Han kjen­ner ikke Ski­en fra an­net enn at han stil­te ut foto på Sør­lands­ut­stil­lin­gen og var på åp­nin­gen i Ski­en. Men han ori­en­te­rer seg etter al­le de gam­le 110 bil­de­ne han star­tet med, på lin­je med en GPS. Im­po­ne­ren­de rett og slett.

FOTO: HEL­GE OTTE­SEN

PÅ SAM­ME STED: Pe­ter Lu­kas har fun­net rett sted og rett tids­punkt. Da er det bare å fo­to­gra­fe­re sam­me mo­tiv med sitt Leica M9 foto­ap­pa­rat.

FOTO: TELEMARK MUSEUM

MED UTSIKT MOT KLOSTERØYA: Det­te mo­ti­vet falt Pe­ter Lu­kas for, det kan hav­ne på bo­kens første­side.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.