Følg med på reg­nin­ge­ne

Varden - - HALLO VARDEN LEDER -

Jeg had­de en gans­ke opp­sikts­vek­ken­de sam­ta­le med re­pre­sen­tan­ter for inn­kre­vings­sel­ska­pet som sen­der ut fak­tu­ra for bom­pas­se­rin­ger i Gr­en­land.

Det har seg slik at min sønn dis­po­ne­rer min bil, og han ble en dag for­sin­ket med be­ta­ling av bom­pen­ge­ne. En tid etter fikk jeg pur­ring, og be­lø­pet had­de vokst med over 200 kro­ner i purre­ge­byr. Jeg vil­le helst be­ta­le med det sam­me, jeg li­ker dår­lig å få pur­rin­ger.

Hel­dig­vis ring­te jeg til min sønn først og spur­te om han vir­ke­lig ikke had­de be­talt. Det had­de han, men alt­så én dag for sent.

Så ring­te jeg bom­penge­sel­ska­pet og fikk be­kref­tet at alt var be­talt og at jeg kun­ne glem­me reg­nin­gen som var sendt ut. Jeg spur­te per­sonen i sel­ska­pet om hva som had­de skjedd hvis jeg had­de be­talt pur­rin­gen også. «Du vil­le sann­syn­lig­vis fått pen­ge­ne til­ba­ke», svar­te hun.

Jeg spur­te fle­re gan­ger, men fikk inn­trykk av at det ikke var noen ga­ran­ti for at de vil­le opp­da­get dob­belt­be­ta­lin­gen. Det sy­nes jeg er for dår­lig!

Så pass på alle som får pur­ring! Sjekk at reg­nin­gen ikke al­le­re­de er be­talt! Bi­list

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.