Re­kord i fjel­let

Varden - - HALLO VARDEN LEDER -

Tu­rist­strøm­men til Gausta­top­pen og tra­fik­ken med Gausta­ba­nen slår al­ler re­kor­der. Var­den har va­ert på re­por­ta­sje­tur til top­pen, og rap­por­ter­te i tors­dags­avi­sa om en tra­fikk­øk­ning på 34 pro­sent så langt i år, med en fore­lø­pig dags­re­kord på 1.500 per­soner for­ri­ge søn­dag. Tele­mark tu­rist­for­ening ven­ter et to­talt tu­rist­be­søk på 125.000 per­soner på top­pen i lø­pet av året.

Det er både nord­menn og uten­lands­ke tu­ris­ter som står for øk­nin­gen. Bane­sjef Halvor Hauk­aas sier til Var­den at han tror noe av for­kla­rin­gen lig­ger i en kraf­tig medie­eks­po­ne­ring. En trend i reise­li­vet mot mer opp­le­vel­ser i ste­det for late da­ger på stran­da er sik­kert også med på å øke tra­fik­ken, både for dem som vel­ger den be­kvem­me vei­en til top­pen, og for dem som vil ha opp­le­vel­sen av å be­sti­ge top­pen av Tele­mark med egen mus­kel­kraft.

125.000 per­soner på et lite om­rå­de med sår­bar fjell­na­tur er en for­mi­da­bel be­last­ning. For å møte det­te skal det i alt in­ves­te­res 80 mil­lio­ner kro­ner i stein­trapp, ba­nen, hyt­te og sa­ni­taer­an­legg. Så må de som dri­ver til­bu­de­ne og har an­sva­ret for fjel­let pas­se på at det ikke blir for­søp­ling og ska­der på na­tu­ren.

Den litt pus­si­ge er den vold­som­me kon­sen­tra­sjo­nen av tu­ris­tra­fikk som er til Gausta­top­pen, i kon­trast til hvor få som går på and­re top­per i det sam­me fjell­om­rå­det. Tud­dals­fjel­let har man­ge fine om­rå­der og top­per man kan be­sti­ge, der man nes­ten ikke mø­ter et men­nes­ke. Det kan va­ere et tips til dem som sy­nes det blir litt vel mye maur­sti fra Stavs­ro til top­pen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.