Nav-di­rek­tø­ren: – Faer­re ar­beis­ds­le­di­ge menn i Tele­mark

Varden - - NYHETER - SKI­EN

Det er ni pro­sent faer­re ar­beids­le­di­ge i Tele­mark ved ut­gan­gen av juli sam­men­lig­net med sam­me tid i fjor, vi­ser nye tall fra Nav. Men le­dig­he­ten blant kvin­ner er Tele­mark ale­ne om å ikke kla­re å re­du­se­re.

Ved ut­gan­gen av juli var det re­gist­rert 2.569 helt le­di­ge i Tele­mark,en ned­gang på 266 per­soner el­ler ni pro­sent fra sam­me må­ned i fjor.

Brutto­le­dig­he­ten har også en mar­kant ned­gang med 430 per­soner sam­men­lik­net med i fjor. Ba­re Aust-Ag­der og Nord­land har stør­re ned­gang i brutto­le­dig­he­ten.

– Ge­ne­relt går det vel­dig bra i ar­beids­mar­ke­det i Tele­mark – også i juli. Det er frem­de­les bra med stil­lin­ger og faer­re er le­di­ge, sier di­rek­tør i Nav Tele­mark, Ter­je Tøn­nes­sen. Han me­ner det er ett stort pro­blem for Tele­mark:

– Et var­sko for Tele­mark er at man som enes­te fyl­ke, ikke har noe ned­gang i le­dig­het for kvin­ner, men re­la­tiv stor ned­gang i le­dig­he­ten blant menn.

Le­dig­he­ten i fyl­ket høy­est i Ski­en, Porsgrunn og Notodden.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.