Mer ef­fek­ti­vi­tet ved å slå sam­men kom­mu­ner?

Varden - - HALLO VARDEN LEDER -

Jeg les­te Kom­mu­nal rap­port had­de en un­der­sø­kel­se der det ble gjort et po­eng av at 53 pro­sent av de kom­mu­ne­ne som skal gjen­nom­føre sam­men­slå­in­ger, sa de for­ven­tet ef­fek­ti­vi­se­rings­ge­vins­ter.

Det var ikke sto­re fler­tal­let og tal­let blir ikke bed­re av at 40 pro­sent av de spur­te kom­mu­ne­ne me­ner det er for tid­lig å si og der­for svar­te et av al­ter­na­ti­ve­ne «vet ikke/vil ikke sva­re».

Når jeg le­ser sli­ke un­der­sø­kel­ser ten­ker jeg, hva så med de kom­mu­ne­ne som har gått imot sam­men­slå­in­ge­ne? Er det ikke na­er­lig­gen­de å ten­ke at man­ge av dis­se ikke har hatt noen tro på «ef­fek­ti­vi­se­rings­ge­vins­ter»?

Jeg er litt skep­tisk til tanke­gan­gen om at stør­re auto­ma­tisk er bed­re. Og om det kan­skje er litt pen­ger å spa­re på at en del kom­mu­na­le tje­nes­ter sam­les for et stør­re om­rå­de, blir det det der­med bed­re for folk når man må rei­se til dels sva­ert langt for å bru­ke dis­se tje­nes­te­ne. Jeg har mine tvil …

Usik­ker

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.