Bloms­ter­pryd i Pors­grunn

Varden - - HALLO VARDEN LEDER -

All ros til nabo­kom­mu­nen for det Pors­grunn har fått til med sine om­fat­ten­de bloms­ter­de­ko­ra­sjo­ner fle­re ste­der i kom­mu­nen.

Ro­sen om­fat­ter i høy­es­te grad gart­ner­ne og se­song­ar­bei­der­ne som sør­ger for at bloms­te­ne kom­mer til sin ful­le rett. «En aeres­run­de som va­rer fra mai til ok­to­ber», ser jeg det be­skri­ves som i Var­dens re­por­ta­sje ons­dag og jeg sier meg full­sten­dig enig. En blomst­ren­de by er en glad by og Pors­grunn i som­mer­ra­rkt gjør meg hver glad jeg be­sø­ker by­ens sen­trum og ser det­te.

Bloms­ter­glad ski­ens­bor­ger

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.