Høyt på strå med ny tit­tel

Varden - - DAGENS BILDE - Per Ar­ne Renne­straum jour­na­list

Det er ikke så lett å vite hva folk er for noe nå len­ger. Of­te vet ikke folk det sjøl en gang. Ei jeg kjen­ner fikk for noen år si­den et nytt vi­sitt­kort. Der stod det en yr­kes­tit­tel ved­kom­men­de ald­ri had­de hørt om før. Hun var blitt «key account.» Hel­dig­vis var det­te etter in­ter­netts inn­tre­den, så hun kun­ne fort søke seg fram til sitt nye jeg. Ikke var hun blitt for­frem­met og ikke var hun blitt de­gra­dert, vis­te det seg. Deri­mot var hun den sam­me gam­le, bort­sett fra at man på pa­pi­ret had­de en ny jobb som var helt lik den for­ri­ge. Si meg din ar­beids­tit­tel, og jeg skal si deg hva du job­ber med, kun­ne vi jo si før i tida. Men det var alt­så før. Mye er blitt så en­gelsk. Of­te får jeg epos­ter fra folk som sig­ne­rer med uten­lands­ke yr­ker. De tren­ger ikke en gang ha kom­met så høyt på strå at de er blitt key account. Men få er så lavt på rang­sti­gen at de er jour­na­list, el­ler blad­fyk som det he­ter på et langt mer ko­se­lig språk. Alt blir mye bed­re på dia­lekt og ny­norsk. I ste­det for avis­hus, he­ter det blad­sto­ve og han/hun som le­der spe­tak­ke­let er blad­sty­rar. Vi tren­ger alt­så ikke rei­se len­ger enn til Kvi­tes­eid og Vesle­bla­det for å sty­re unna snob­be­te tit­ler. Noen kjø­rer dob­le yr­kes­tit­ler. En en­gelsk og en norsk. På den må­ten sig­na­li­se­rer de at de har sto­re kon­tak­ter og ar­beids­om­rå­det i både Sve­ri­ge og and­re ut­land. Det hjel­per også på selv­til­li­ten å leg­ge igjen en en­gelsk mel­ding på te­le­fon­sva­re­ren. Det er da man ikke bør stres­se med å ta te­le­fo­nen når noen du skal im­po­ne­re rin­ger. La de nå få høre deg kno­te i vei på skole­en­gelsk slik at det kom­mer ty­de­lig fram at man ikke er hvem som helst i det glo­ba­le land­ska­pet, om enn ikke ak­ku­rat en key account. Alle kan jo ikke va­ere det, spe­si­elt ikke vi som sit­ter her i ei knøtt­li­ta blad­sto­ve og rø­rer.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.