Til­byr mel­lom 70 og 10 0 nye job­ber

Stor­kon­trak­ter for Ya­ra og Hydro gir Bil­fin­ger In­du­stri­al Ser­vices Nor­way AS et av ti­de­nes bes­te re­sul­tat.

Varden - - NYHETER -

I fjor had­de de en om­set­ning på na­er­me­re to mil­li­ar­der kro­ner mot 1,6 mil­li­ar­der i 2015. 2016-re­sul­ta­tet før skatt end­te på re­kord­høye 70 mil­lio­ner kro­ner mot 50 mil­lio­ner i 2015. Det vil si 3,7 pro­sent av om­set­nin­gen.

– Vi er vel­dig for­nøyd med re­sul­ta­tet, sier dag­lig le­der Paul Ru­ne Aas­rum.

Le­der for pro­sjekt­en­he­ten Jon Aa­sen og le­der for verk­sted og ved­li­ke­hold re­gion øst, Knut Se­grov er eni­ge. Det­te hand­ler ikke bare om klin­gen­de mynt i kas­sa; det er vel så mye et be­vis på at de har bygd opp kom­pe­tan­se som gir dem musk­ler til å slåss om de fei­tes­te kon­trak­te­ne i norsk land­ba­sert in­du­stri.

Sty­rer job­ber fra Her­øya

Ut­vil­somt dryp­per det sva­ert godt på den tysk­eide verk­sted­be­drif­ten med ho­ved­kon­tor i in­du­stri­par­ken på Her­øya. Den ve­sent­ligs­te år­sa­ken er to uvan­lig sto­re kon­trak­ter. Den ene på Ya­ras Bam­boo-pro­sjekt, et pro­sjekt som går ut på å byg­ge nytt og vide ut pro­duk­sjons­lin­je­ne.

Den and­re kon­trak­ten er en av de størs­te pro­sjek­te­ne i land­ba­sert in­du­stri de sis­te åra. Bil­fin­ger In­du­stri­al Ser­vices Nor­way AS har fått en 250 mil­lio­ners kon­trakt med Hydro. De skal va­ere med på byg­gin­gen av Karm­øy 6 (K6).

– Vi har 100 mann i ar­beid der borte, men job­ben sty­res fra en­gi­neer­ings­av­de­lin­gen på Her­øya, sier Aas­rum.

K6 stør­re enn Bam­boo

K6 er en pi­lot på stør­rel­se med en full­ska­la alu­mi­ni­ums­fab­rikk. Hydros in­ves­te­ring lig­ger på 4,3 mil­li­ar­der kro­ner. An­leg­get star­ter opp i lø­pet av året. Den år­li­ge pro­duk­sjo­nen er satt til 75.000 tonn alu­mi­ni­um, noe som til­sva­rer pro­duk­sjo­nen i Høy­an­ger.

K6 vil bli 15 pro­sent mer energi­ef­fek­tiv enn ver­dens­gjen­nom­snit­tet, og etter­la­ter seg ver­dens mins­te CO2 fot­av­trykk.

– Det­te er som en bam­boo, bare enda stør­re, sier HR-an­svar­lig Dag Ha­rald Mad­sen.

Le­ve­rer like bra i år

I til­legg til Bam­boo og K6 har de fått ho­ved­kon­trak­te­ne på å byg­ge opp kom­pres­sor­sa­len til Ya­ras am­mo­ni­akk­fab­rikk etter bran­nen i mars. En av job­be­ne blir å strek­ke 75.000 me­ter med kab­ler.

– Nå er ak­ti­vi­te­ten vår høy. Vi går fra Bam­boo til både K6 og am­mo­ni­akk­fab­rik­ken. Det­te er sto­re job­ber, sier Aas­rum for­nøyd, men han inn­røm­mer at re­sul­ta­te­ne svin­ger.

– Drif­ten går etter pla­nen, så vi job­ber mot og lig­ger an til å ende på et godt re­sul­tat i år også, sier han.

BIL­FIN­GER IN­DU­STRI­AL SER­VICES NOR­WAY AS: Thor Moren Thor­sen le­der HAF og er ho­ved­til­lits­valgt i Bil­fin­ger (t.v.), Paul Ru­ne Aas­rum, dag­lig le­der, Dag Ha­rald Mad­sen, HR-an­svar­lig, Jon Aase n, le­der pro­sjekt­en­he­ten og Knut Se­grov, le­der for verk­sted og ved­li­ke­hold re­gion øst.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.