Pluk­ker va­re­ne for nett­hand­ler­ne

To lo­ka­le bu­tik­ker i Tele­mark er pluk­ket ut av Meny til å va­ere pi­lo­ter for å tes­te ut et nytt, stort nett­han­de­l­pro­sjekt.

Varden - - SOMMER FRA FJORD TIL FJELL - PORS­GRUNN/SKI­EN Fred­rik Nor­dahl fred­rik.nor­dahl@var­den.no

Meny­bu­tik­ke­ne på My­ren i Ski­en og i Ho­ven­ga i Pors­grunn rus­ter nå opp i kam­pen om nett­kun­de­ne.

– Vi må va­ere i for­kant. Må­let vårt sen­tralt er å va­ere lands­dek­ken­de i sto­re re­gio­ner for å dek­ke den­ne type han­del, sier bu­tikk­sjef på Meny Ho­ven­ga Øy­vind Pols­rød.

Hente­punkt

I vår og som­mer har bu­tik­ken i Pors­grunn sak­te, men sik­kert satt i gang med nett­han­del lo­kalt. Det vil si at du kan pluk­ke va­rer fra mo­bi­len, nett­bret­tet el­ler PC-en, og så sør­ger bu­tik­ken for at va­re­ne står klar til hen­ting i handle­po­se­ne på øns­ket tids­punkt, el­ler le­vert på dø­ra når du vil.

På bak­si­den av Meny Ho­ven­ga er det et eget hente­punkt med ti­mi­nut­ters par­ke­ring.

– Vårt øns­ke er at det skal gå raskt og en­kelt for kun­de­ne våre, sier Pols­rød.

In­ne i bu­tik­ken kan man inn­imel­lom se en di­ger do­ning som sty­res av de an­sat­te. Den sto­re vog­na er ut­styrt med fle­re eta­sjer med kas­ser og en iPad.

– Bestil­lin­ge­ne kom­mer opp på skjer­men, og vi pluk­ker og pak­ker det kun­de­ne vil ha, for­kla­rer Pols­rød og leg­ger til en de­talj som gjør hand­lin­gen kan­skje noe enk­le­re for alle dem som øns­ker å hol­de styr på hvor mye man fak­tisk be­hø­ver å kjø­pe inn.

– Når du be­stil­ler på nett, så «hus­ker» sys­te­met så­kal­te ba­sis­va­rer. Det vil si at du får be­skjed om du fak­tisk tren­ger nok en li­ter med oli­ven­olje el­ler den pak­ken med hvete­mel, for­kla­rer han.

Tungt og tra­velt

Det er de an­sat­te selv som pluk­ker fra bu­tikk­hyl­le­ne.

– Hvor lønn­somt vil det­te va­ere?

– Det­te er først og fremst en ser­vice, og noe vi gjør etter­som vi er pluk­ket ut til å va­ere pi­lo­ter for pro­sjek­tet. Men på sikt øns­ker vi jo at det­te skal va­ere, som alt an­net vi hol­der på med, noe vi skal tje­ne pen­ger på, sier Pols­rød.

Han er­kjen­ner at han al­ler helst øns­ker flest mu­lig kun­der i bu­tik­ken til en­hver tid, men ser at nett­hand­ling er en del av hver­da­gen.

– For eld­re som sy­nes det er tungt med sto­re inn­kjøp, og med trav­le fa­mi­li­er som lu­rer på hvor­dan de skal rek­ke stor­han­de­len, er nok det­te et etter­leng­tet til­bud, sier Pols­rød.

SER­VICE: – Nett­han­del er først og fremst en ser­vice, sier Pols­rød.

KJAPT: Hen­tin­gen skal va­ere kjapp. På ut­si­den er det ti­mi­nut­ter­s­par­ke­ring for hen­ting av va­rer hvor blant an­net Alek­san­der Kittil­sen er klar.

NETT­HAN­DEL: Bu­tikk­sjef Øy­vind Pols­rød ved Meny Ho­ven­ga med kol­le­ge­ne Ka­ja Karl­sen (midt­en) og Kjer­sti Midt­bø har rig­get seg kla­re for å til­by nett­han­del.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.