Sta­dig fle­re sol­da­ter får på­vist PTSD

An­tal­let ame­ri­kans­ke krigs­ve­te­ra­ner som har fått på­vist post­trau­ma­tisk stress­li­del­se (PTSD) er tre­dob­let de sis­te ti åre­ne, vi­ser tall fra myn­dig­he­te­ne.

Varden - - NYHETER - WASHINGTON

345.000 ame­ri­kans­ke krigs­ve­te­ra­ner mot­tok i 2008 trygde­ytel­ser etter å ha fått på­vist PTSD. Nå er an­tal­let nes­ten tre­dob­let til 940.000, skri­ver avi­sa Ar­my Ti­mes.

Man­ge ame­ri­kans­ke sol­da­ter har måt­tet be­ta­le en høy pris for USAs mange­åri­ge krig­fø­ring i Irak og Af­gha­ni­stan, vi­ser sta­ti­stikk fra Pen­ta­gon og De­par­te­men­tet for ve­te­ran-spørs­mål.

Kon­gres­sens grans­kings­or­gan (CRS)kon­sta­ter­te for to år si­den at na­er­me­re 7.000 ame­ri­kans­ke sol­da­ter var drept og over 50.000 så­ret un­der tje­nes­te i de to lan­de­ne.

Na­er­me­re 140.000 had­de da fått på­vist post­trau­ma­tisk stress­li­del­se som føl­ge av opp­le­vel­ser i Irak og Af­gha­ni­stan, mens na­er­me­re 330.000 sol­da­ter had­de fått på­vist en el­ler an­nen form for hjerne­ska­de.

Stør­re opp­merk­som­het

Den kraf­ti­ge øk­nin­gen i på­vis­te til­fel­ler av PTSD skyl­des imid­ler­tid ikke bare dra­ma­tis­ke opp­le­vel­ser i Irak og Af­gha­ni­stan, men også myn­dig­he­te­nes sen­ke­de krav til do­ku­men­ta­sjon for sli­ke li­del­ser, me­ner Ro­nald Bur­ke i De­par­te­men­tet for ve­te­ran-spørs­mål. Det­te, kom­bi­nert med stør­re opp­merk­som­het rundt post­trau­ma­tisk stress­li­del­se og stør­re kunn­skap blant sol­da­te­ne selv, har bi­dratt til den kraf­ti­ge øk­nin­gen i an­tal­let sol­da­ter som har fått på­vist PTSD, tror han.

Angst og uro

Krigs­ve­te­ra­ne­nes or­ga­ni­sa­sjo­ner er ikke uten vi­de­re eni­ge og me­ner at man­ge fort­satt sli­ter med å få an­er­kjent hvil­ke pro­ble­mer de sli­ter med etter endt tje­nes­te.

Post­trau­ma­tis­ke li­del­ser ut­lø­ses av at man selv har opp­levd dra­ma­tis­ke si­tua­sjo­ner el­ler av at man har va­ert vit­ne til at and­re har va­ert i stor fare.

Søvn­vans­ker og gjen­tat­te ma­re­ritt om nat­ten, of­te kom­bi­nert med angst og uro ut­løst av lukt og ly­der, er ty­pis­ke sym­pto­mer og kan va­ere så al­vor­li­ge at det blir umu­lig å fun­ge­re nor­malt i dag­lig­li­vet.

(NTB)

FOTO: REUTERS/NTB SCANPIX

PSYKISKE ETTERVIRKNINGER: Sta­dig fle­re ame­ri­kans ke krigs ve­te­ra­ner får på­vis t pos ttrau­ma­tis ke s tres s li­dels er, man­ge etter å ha tje­nes te­gjort i land s om Irak (bil­det) og Af­gha­nis tan.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.