Nytt re­gel­verk for inn­vand­ring til Stor­bri­tan­nia vil va­ere på plass i 2019

Varden - - NYHETER - LONDON

Inn­vand­rings­mi­nis­ter Bran­don Lewis (bil­det) sier Stor­bri­tan­nia vil få et nytt im­mi­gra­sjons­sys­tem på plass in­nen mars 2019, når bri­te­ne etter pla­nen går ut av EU.

Lewis opp­lys­te sist uke at re­gje­rin­gen har satt eks­per­ter på ar­bei­det med å få vur­dert inn­tek­ter og ut­gif­ter knyt­tet til inn­vand­ring. Rap­por­ten skal fore­lig­ge i sep­tem­ber 2018, seks må­ne­der før da­to­en som er satt for Stor­bri­tan­nias ut­marsj fra EU.

Kri­ti­ke­re me­ner at ar­bei­det kom­mer i gang ett år for sent, og fle­re na­e­rings­livs­le­de­re etter­ly­ser so­li­de ana­ly­ser for hvor­dan inn­vand­rin­gen vil va­ere i en over­gangs­fase rett etter mars 2019 og på leng­re sikt.

Lewis for­tel­ler i et in­ter­vju me BBC Ra­dio 4 at re­gje­rin­gen vil leg­ge fram en mel­ding (whi­te pa­per) til Par­la­men­tet om det­te se­ne­re i år.

Re­gje­rin­gen har lo­vet en over­gangs­fase etter brexit-da­to­en i mars 2019 for å unn­gå en dra­ma­tisk ny si­tua­sjo­nen da det nye re­gel­ver­ket slår inn ved ut­mel­del­sen. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.