Hu­man Rights Watch kre­ver sank­sjo­ner mot sør­s­u­dans­ke myn­dig­he­ter

Varden - - NYHETER - NEW YORK

Myn­dig­he­te­ne i Sør-Su­dan har mis­lyk­tes to­talt i å stan­se vol­den og over­gre­pe­ne i lan­det, iføl­ge Hu­man Rights Watch.

Or­ga­ni­sa­sjo­nen ber nå FN, EU, USA og and­re na­sjo­ner om å inn­føre sank­sjo­ner mot per­soner i den po­li­tis­ke og mi­li­ta­ere topp­le­del­sen i Sør-Su­dan.

Blant over­gre­pe­ne og men­neske­retts­brud­de­ne som HRW do­ku­men­te­rer i den 52 si­der lan­ge rap­por­ten, er drap, vold­tek­ter og tvangs­for­dri­vel­ser. Iføl­ge or­ga­ni­sa­sjo­nen har vol­den spredt seg til nye om­rå­der det sis­te året.

Ni per­soner, blant dem SørSu­dans pre­si­dent Sal­va Kiir, tid­li­ge­re vise­pre­si­dent Riek Machar og tid­li­ge­re for­svars­sjef Paul Ma­long, bør straf­fes med sank­sjo­ner for sitt an­svar for den al­vor­li­ge si­tua­sjo­nen, me­ner HRW, som også ber FNs sik­ker­hets­råd straks inn­føre en vå­pen­em­bar­go mot lan­det.

Den blo­di­ge kon­flik­ten i SørSu­dan brøt ut for fire og et halvt år si­den etter en po­li­tisk makt­kamp mel­lom Kiir og Machar. Minst to mil­lio­ner har flyk­tet til nabo­lan­de­ne, mens like man­ge er in­ternt for­dre­vet, iføl­ge HRW.

Bare det sis­te året har 700.000 men­nes­ker strøm­met til flykt­ning­lei­re­ne i det nord­li­ge Ugan­da.

(NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.