Star­ten på det uvan­te li­vet

Man­ge har reist ut, fle­re har kom­met gans­ke fort hjem igjen. For Fred­rik Old­rup Jen­sen har den tan­ken ald­ri va­ert inn­om.

Varden - - SPORT - WAREGEM Bjørn Bor­ge bjorn.bor­ge@var­den.no

– Skul­le jeg tenkt slik, vil­le det nes­ten ikke va­ert noen vits å slå til på den­ne mu­lig­he­ten, sier den fers­ke Bel­gia-prof­fen.

Han har len­ge snak­ket om drøm­men om å kom­me seg uten­lands, og nevnt sin fa­mi­lia­ere link til Ne­der­land.

Kar­tet tatt i be­trakt­ning er flytte­las­set til Bel­gia så na­er at det nes­ten må god­tas.

Ett steg vi­de­re

– Hehe, det er i alle fall ett steg vi­de­re, og sik­kert ikke ulikt Ne­der­land på man­ge må­ter. Og det er en god liga – den har blitt bed­re de sis­te åre­ne. Slik sett pas­ser det bra med den drøm­men jeg har hatt, sier Old­rup Jen­sen, og til­føy­er kjapt:

– Og det er ikke slik at jeg er fer­dig nå. Jeg må bare stå på og se hva det­te kan føre til.

En snau uke ut i proff­drøm­men opp­sum­me­rer ski­ens­gut­ten det som «litt mye styr».

Godt tatt i mot

– Ja, det er mye som skal på plass. Fore­lø­pig bor jeg på ho­tell, men skal nå få sett meg rundt etter en lei­lig­het. Ting tar tid, men jeg tror det­te blir bra. Alt og alle vir­ke­lig tri­ve­lig, sier han som ikke har er­fart mø­ter med spis­se al­bu­er og spil­le­re som skal for­sva­re plas­sen.

– Jeg har blitt vel­dig godt tatt i mot både i og uten­for spil­ler­grup­pa. Kon­kur­ran­se om plas­ser skal det uan­sett va­ere, og jeg kan ikke gjø­re an­net enn å bret­te opp er­me­ne.

To dype

Også Zul­te Waregem spil­ler 4-33, men snur tre­kan­ten på midt­en sam­men­lig­net med Odd.

– Her er det to dype midt­bane­spil­le­re, og det er en av dis­se rol­le­ne jeg er til­tenkt. Jeg tror egent­lig at jeg kan spil­le på alle dis­se plas­se­ne, men vi får se hva le­del­sen ten­ker.

Old­rup Jen­sen på­står ikke å ha dyp kunn­skap om bel­gisk fot­ball, men tror ni­vå­et er bra. Hans lag fikk en pang­start med 5-0 borte mot Eu­pen, og ny­kom­me­ren slapp til på over­tid.

100 pro­sent

– Om­trent som jeg reg­net med, si­den jeg ikke har en hel tre­nings­uke med la­get. Men jeg har i det mins­te 100 pro­sent treff på pas­nin­ger til nå i bel­gisk fot­ball, sier 24-årin­gen med et smil.

Søn­dag var han til­ba­ke på tre­ning, og slik går da­ge­ne vi­de­re.

Litt uvant, inn­røm­mer han.

Ikke tre­ning, men om­gi­vel­se­ne.

– Det tar litt tid å bli vant til. Jeg har va­ert i Odd hele li­vet, hatt det trygt og godt, hatt man­ge ven­ner i og uten­for grup­pa, og plut­se­lig er alt nytt. Men jeg tror det vil bli like bra her, mel­der Old­rup Jen­sen fra Waregem, der han bor sam­men med rundt 37.000 and­re inn­byg­ge­re, og job­ber i et mange­språk­lig mil­jø.

– Det er en sup­pe av ne­der­landsk, fransk, flamsk og en­gelsk, og det fun­ge­rer helt greit.

SKJERMDUMP: ZUL­TE WAREGEMS NETTSIDE

DRØM: Det var litt av drøm­men som ble rea­li­sert for Old­rup Jen­sen da han sig­ner­te tirs­dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.