DET HENDTE

Varden - - FOLK -

1909

Den sis­te sik­re ob­ser­va­sjo­nen av bank­rø­ve­ren Et­hel «Et­ta» Place ble gjort i San Fran­cis­co. Et­ta Place er en av de mest sagn­om­sus­te kvin­ne­li­ge ban­dit­te­ne i ame­ri­kansk folk­lo­re. Hun er sa­er­lig be­ryk­tet for sitt kom­pa­ni­skap med bank- og tog­rø­ver­ne Butch Cassidy og Sun­dan­ce Kid, som her­jet det ame­ri­kans­ke kon­ti­nen­tet rundt for­ri­ge år­hundre­skif­te. Et­ta Place’ liv og per­son er svøpt i mys­tikk. Iføl­ge folk som møt­te hen­ne skal hun ha va­ert slå­en­de vak­ker, og fle­re har be­skre­vet hen­ne som til­syne­la­ten­de vel­ut­dan­net. En­kel­te har fun­dert på om hun kun­ne ha va­ert en tid­li­ge­re skole­la­e­rer­in­ne. Te­ori­ene om hvor hun ble av etter at hun for­svant spor­løst i 1909 er spri­ken­de.

2012

Den ame­ri­kans­ke svøm­me­ren Michael Phelps tok sin 19. OL­me­dal­je un­der som­mer­le­ke­ne i London, og sat­te der­med ny ver­dens­re­kord i an­tall olym­pis­ke me­dal­jer. Den gam­le had­de stått i 48 år og var satt av den sov­je­tis­ke tur­ne­ren La­ry­sa La­ty­ni­na. La­ty­ni­na (født 1934) vant sine førs­te OL-me­dal­jer i Mel­bour­ne i 1956, da hun sop­te inn fire gull, en sølv og en bron­se. Un­der le­ke­ne i Ro­ma fire år se­ne­re vant hun tre gull, to sølv og en bron­se. Fra OL i Tokyo i 1964 reis­te hun hjem med yt­ter­li­ge­re seks me­dal­jer; to av hver va­lør. Un­der London-OL an­mo­det La­ty­ni­na om selv å få over­rek­ke me­dal­jen til den nye re­kord­hol­de­ren, men ar­ran­gø­re­ne av­slo med hen­vis­ning til reg­le­men­tet. La­ty­ni­na be­holdt re­kor­den i an­tall in­di­vi­du­el­le OL-me­dal­jer inn­til le­ke­ne i Rio de Ja­neiro i 2016, da hun også her ble forbi­gått av Phelps.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.