Fest­helg for 30.000

Brad Pais­ley triv­des så godt i Sel­jord, at han lo­vet å kom­me til­ba­ke ved en se­ne­re an­led­ning.

Varden - - KULTUR - SEL­JORD Sind­re Omenås sind­re.omenas@var­den.no

Countryfestivalen sam­let i alt 30.000 men­nes­ker den­ne hel­gen. Også i år går fes­ti­va­len med over­skudd, selv med eks­t­ra kost­na­der knyt­tet til sir­kus Pais­ley.

– Det har vi all­tid gjort, selv om jeg fore­lø­pig ikke har over­sikt over øko­no­mi­en i dag. Vi har der­med et godt grunn­lag for nes­te år, sier dag­lig le­der Egil H. Mo­en.

– Som å hop­pe etter Wirko­la

Nes­te år er fes­ti­va­len i Sel­jord 20 år.

– Kan dere top­pe Pais­ley ju­bi­le­ums­året?

– Det var kan­skje litt dår­lig ti­ming å hen­te su­per­stjer­nen til Sel­jord i år, og vi har ikke gjort det lett for oss. Nes­te år blir som å hop­pe etter Wirko­la, hum­rer fes­ti­val­sje­fen.

Sam­ti­dig er han stolt over at Brad Pais­ley ga ut­trykk for at han triv­des i Sel­jord, og at han gjer­ne kom­mer til­ba­ke.

– Han føl­te seg nes­ten som hjem­me, og vil ut­vil­somt gi gode skuss­mål om fes­ti­va­len til and­re sto­re ar­tis­ter i USA. Det vil va­ere god hjelp, selv om jeg ikke tror vi kan få ar­tis­ter av hans ka­li­ber til Sel­jord hvert år, sier Mo­en.

Re­kord på cam­pin­gen

Fes­ti­val­sje­fen er for­nøyd med å re­gist­re­re 3.700 en­he­ter ved cam­ping­plas­sen, og vel­dig man­ge som be­søk­te fes­ti­va­len for førs­te gang.

11.000 var in­ne på fes­ti­val­om­rå­det da Brad Pays­ley spil­te fre­dags­kvel­den.

– To­talt 25 ar­tis­ter har i år un­der­holdt fes­ti­val­pub­li­kum­met. I et til ti­der rus­ke­te fes­ti­val­va­er har pub­li­kum fått opp­le­ve alt fra lo­ka­le- til in­ter­na­sjo­na­le coun­try­ar­tis­ter, all­sang og fan­tas­tis­ke lytte­kon­ser­ter, opp­sum­me­rer Mo­en.

Årets sjø­orm

For 6. gang ar­ran­ger­te fes­ti­va­len kon­kur­ran­sen «Årets Sjø­or­mCoun­try».

For førs­te gang ble det kå­ret vin­ne­re i både «bes­te band» og bes­te solo­ar­tist.

Ber­gens­ban­det Sons Of Va­ni­ty ble bes­te band og An­net­te Skulle­stad fikk pri­sen som bes­te solo­ar­tist.

Fes­ti­va­len had­de også et an­net ce­le­bert be­søk i år. Un­der «Right On-tref­fet» kun­ne man­ge se «Lil­le gul» fra «Bur­ning»fil­me­ne, og sam­let man­ge til bil­tref­fet det­te året.

Nå star­ter ar­bei­det med å plan­leg­ge nes­te års 20-års­ju­bi­le­um.

– Vi har lagt et godt grunn­lag, både øko­no­misk og man­ge nye be­sø­ken­de i år, slår Egil H. Mo­en fast.

FOTO: HANNE FINDAL

PAYS­LEY: Brad Pays­ley trakk 11.000 til Sel­jord fre­dag, og sier han gjer­ne kom­mer til­ba­ke.

FOTO: HANNE FINDAL

RE­KORD: 30.000 be­søk­te Countryfestivalen i Sel­jord den­ne hel­gen.

ARKIVFOTO: KNUT HEGGENES

FOR­NØYD: Egil Mo­en er klar for ju­bi­le­um nes­te år.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.