Kul­tur­mi­nis­te­ren gir 10 mil­lio­ner til lys­set­ting av Ni­daros­do­men

Varden - - KULTUR - TRONDHEIM

Re­gje­rin­gen tar halv reg­nin­gen for å lys­set­te Ni­daros­do­men.

Det vil kos­te mel­lom 20 og 22 mil­lio­ner kro­ner å lys­set­te dom­kir­ken, for å blant an­net møte de kra­ve­ne som stil­les for en tv-pro­duk­sjon, iføl­ge di­rek­tør for res­tau­re­rings­ar­bei­det, Stei­nar Bjerke­strand, skri­ver Adresse­avi­sen.

Kul­tur­mi­nis­ter Lin­da Hof­stad Helle­land (H) bi­drar med 10 mil­lio­ner kro­ner til pro­sjek­tet.

– Det er ikke bare de som er i kirke­rom­met som skal få opp­le­ve det som skjer i na­sjo­nal­hel­lig­dom­men vår, det er res­ten av Nor­ge også. Det­te er Trøn­de­lags vik­tigs­te kul­tur­sce­ne, med man­ge flot­te kon­ser­ter. Men det er vans­ke­lig å få kring­kas­tet, man­ge tv-ka­na­ler vil ikke kom­me hit for­di det er for dyrt å set­te opp lys. Sånn kan vi ikke ha det, sier Lin­da Hof­stad Helle­land (H).

Res­ten av pen­ge­ne skal hen­tes inn gjen­nom dug­nad. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.