Dan­ser til Min­nea­po­lis

– Det blir spen­nen­de å vise at norsk kul­tur er mer enn rømme­grøt og folke­mu­sikk.

Varden - - KULTUR - SKI­EN Sind­re Omenås sind­re.omenas@var­den.no

Ka­ri­ne Le­onard­sen (27) og Ma­ria Fer­gu­son Røn­nin­gen (26) satt seg den­ne uken på fly­et til Min­nea­po­lis. I de tre nes­te uke­ne skal danse­pe­da­go­ge­ne star­te det som kan bli et va­rig sam­ar­beid med danse­kom­pa­ni­et TU dan­ce.

Ut­veks­ling og sam­ar­beid

Ti­ne Foss­mo i Danse­kunst i Gr­en­land er spent på hva som kom­mer ut av pro­sjek­tet.

– Det star­ter med at Ka­ri­ne og Ma­ria rei­ser over for å møte kom­pa­ni­et i Min­nea­po­lis. I april får vi be­søk av to ko­reo­gra­fer fra TU dan­ce. De mø­ter oss, og skal be­sø­ke danse­lin­je­ne ved Ski­en vi­dere­gå­en­de og Hjal­mar Johansen. Etter det, får vi vur­de­re om vi kan opp­ret­te et per­ma­nent sam­ar­beid, sier Foss­mo.

Pilot­pro­sjek­tet får støt­te av fyl­kes­kom­mu­nen og Pors­grunn kom­mu­ne, som har fle­re ut­veks­lings­pro­sjekt med det «nors­ke Midt­ves­ten» i USA.

– Det er et stort og godt danse­mil­jø i om­rå­det. Vi får noe å strek­ke oss etter, men det vik­tigs­te er at vi får hen­tet kunn­skap med oss hjem. Det er vik­tig knyt­tet til vårt an­svar for de man­ge unge dan­ser­ne i Tele­mark.

Mer enn folke­mu­sikk

In­ter­es­sen for Nor­ge og Tele­mark er stor i om­rå­det ved Min­nea­po­lis, en re­gion der det er minst to mil­lio­ner etter­kom­me­re etter nors­ke im­mi­gran­ter.

Ka­ri­ne Le­onard­sen og Ma­ria Fer­gu­son Røn­nin­gen me­ner det er spen­nen­de å opp­ret­te et sam­ar­beid knyt­tet til mo­der­ne dans.

Ti­ne Foss­mo sier at in­ter­es­sen for norsk tra­di­sjon og kul­tur­arv na­tur­lig­vis er stor, men at det er po­si­tivt å vise at det er mer enn folke­dans og folke­mu­sikk her.

Hun opp­ret­tet Danse­kunst i Gr­en­land i 2011. Det gjor­de at Ka­ri­ne og Ma­ria flyt­tet hjem etter ut­dan­nel­sen, og job­ber ved aka­de­mi­et og ved kul­tur­sko­le­ne i Ski­en og Pors­grunn.

– Ar­beids­plas­ser for kunst­ne­re og et godt fag­lig mil­jø er sa­er­de­les vik­tig for å vi­dere­ut­vik­le dan­sen i Gr­en­land, sier Foss­mo.

FOTO: SIND­RE OMENÅS

DANS: Dan­ser­ne Ma­ria Fer­gu­son Røn­nin­gen (t.v.) og Ka­ri­ne Le­onard­sen (t.h) er på vei til Min­nea­po­lis. Ti­ne Foss­mo i Danse­kunst i Gr­en­land tror det kan bli star­ten på et vik­tig sam­ar­beid.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.