Dik­te­ren Stein Meh­ren er død

Varden - - KULTUR - OSLO

Den kjen­te for­fat­te­ren og bilde­kunst­ne­ren Stein Meh­ren døde fre­dag, 82 år gam­mel.

Iføl­ge Meh­ren selv de­bu­ter­te han som bilde­kunst­ner i Dag­bla­det for 50 år si­den, da han il­lust­rer­te et dikt for avi­sen i 1967. Som for­fat­ter var han mest kjent for sine dikt, men han skrev også både tea­ter­styk­ker, ro­ma­ner og es­says.

Han reg­nes som en av våre frems­te dik­te­re etter kri­gen, og kan­skje som vår frems­te kja­er­lig­hets­dik­ter. Ikke uten grunn er han blitt sam­men­lig­net med dik­te­ren Olaf Bull.

– Det er med stor sorg vi har mot­tatt bud­ska­pet om Stein Meh­rens død. Han har hatt en uvur­der­lig be­tyd­ning for norsk lit­te­ra­tur og oss i Asche­houg, sier for­leg­ger Mads Ny­gaard til avi­sen.

Meh­ren utga over 30 dikt­sam­lin­ger, og fikk sju no­mi­na­sjo­ner til Nor­disk råds lit­te­ra­tur­pris. Selv om han ald­ri vant den høyt­hen­gen­de pri­sen, ble han hed­ret med fle­re and­re ut­mer­kel­ser, blant an­net Kri­ti­ker­pri­sen, Kul­tur­rå­dets bok­pris, Asche­houg­pri­sen, Fritt Ord-pri­sen, Triz­tán Vind­torn poesi­pris og Dag­bla­dets ly­rikk­pris.

Meh­ren de­bu­ter­te som ly­ri­ker i 1960 med «Gjen­nom still­he­ten en natt».

FOTO: JARL FR. ERICHSEN

KJA­ER­LIG­HETS­DIK­TER: Stein Meh­ren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.