PTSD

Varden - - NYHETER -

Post­trau­ma­tisk stress­li­del­se er en al­vor­lig angst­li­del­se som of­te kom­mer etter dra­ma­tis­ke opp­le­vel­ser krig og ulyk­ker.

Søvn­vans­ker, ma­re­ritt der man gjen­opp­le­ver de dra­ma­tis­ke hen­del­sen, angst, kon­sen­tra­sjons­vans­ker og sin­ne er blant sym­pto­me­ne.

Angst­an­fall ut­lø­ses of­te av luk­ter el­ler ly­der som min­ner om de trau­ma­tis­ke opp­le­vel­se­ne man har hatt.

Det fins in­gen klar medi­ka­men­tell be­hand­ling av PTSD, men fle­re ty­per medi­ka­men­ter har vist seg å ha po­si­tiv ef­fekt. Det sam­me har uli­ke for­mer for psyko­te­ra­pi.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.