Skjøn­ner sjå­fø­ren UPs bud­skap?

Varden - - HALLO VARDEN LEDER - Tho­ralf Tei­gen

Les­te i Hal­lo Var­den om bi­lis­ten som ble stop­pet på vei til Dyr­sku­en i Sel­jord for­di han kjør­te for sent.

Sjå­fø­ren men­te at UP bur­de hel­ler fo­ku­se­re på å ta de or­dent­li­ge tra­fikk­bøl­le­ne, og bru­ke ti­den sin på det. Det er lett å se at den­ne sjå­fø­ren ikke skjøn­te UP sitt bud­skap. Er det noen som ska­per så­kal­te tra­fikk­bøl­ler så er det folk som lig­ger langt under farts­gren­se­ne og ska­per lan­ge køer. Dis­se sjå­fø­re­ne kan lig­ge foran i utro­lig lan­ge køer fra tid til an­nen, og de kjø­rer ofte i sin helt egen ver­den uten tan­ke på å kjø­re til side for å slip­pe and­re fram. Det­te er en me­get far­lig opp­tre­den i tra­fik­ken da det lett ska­per­mange­far­li­ge forbi­kjø­ring s si­tua­sjo­ner. Pend­lers­elv mel­lom Pors­grunn, Kongs­berg og Oslo og ser vel­dig man­ge ek­semp­ler på det­te. Flott å se at UP tar fatt i det­te!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.