Fens­fel­tet og sjeld­ne jord­ar­ter

Varden - - HALLO VARDEN LEDER - Øy­vind Kaasa

Ver­dens etter­spør­sel etter sjeld­ne jord­ar­ter er kri­tisk for bl.a. pro­du­sen­ter av elek­tro­nisk ut­styr som f.eks. mo­bil­te­le­fo­ner.

I Fens­fel­tet på Ule­foss tror man at det fin­nes sto­re meng­der av det­te rå­stof­fet. Nye bore­un­der­sø­kel­ser er på gang, men det går for sak­te. Meir ca­pi­tal etter­ly­ses. Pro­sess­in­du­stri­en i Gr­en­land bør i sam­ar­beid med gruve­kom­pe­tan­sen hos Nor­cem, leg­ge en plan for hvor­dan mi­ne­ral­res­sur­se­ne på Fens­fel­tet kan ut­nyt­tes. Tek­nisk Uke­blad pub­li­ser­te tid­li­ge­re i år en lang ar­tik­kel om Fens­fel­tets for­tid og fram­tid

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.