I fjor økte Sailors Inn bå­de inn­tek­ter og over­skudd

Varden - - NYHETER - PORS­GRUNN

Stam­kun­de­ne svik­ter ikke. Den aer­ver­di­ge og tra­di­sjons­rike pu­ben Sailors Inn i St­or­gata 99 går så det su­ser. Det ny­lig fram­lag­te regn­ska­pet for 2016 vi­ser at pu­ben økte om­set­nin­gen med over 400.000 kro­ner. Det stan­set der­med på 4,8 mil­lio­ner kro­ner. Drifts­re­sul­ta­tet ble på 401.000 kro­ner og re­sul­tat før skatt var 398.000 kro­ner.

Ei­er­ne tar ikke ut ut­byt­te. Over­skud­det ble deri­mot brukt til å styr­ke egen­ka­pi­ta­len til Sailors inn AS. Om­set­nin­gen har økt jevnt og trutt si­den 2013 da den var på 3,8 mil­lio­ner. Sel­ska­pet har hatt over­skudd hvert enes­te år.

I 2015 end­te det på 119.000 i pluss før skatt. I 2014 kun­ne man set­te et pluss foran tal­let 243.000.

Det er Ja­ne Ire­ne Lug­gens som er dag­lig le­der i sel­ska­pet Sailors inn AS.

Hun sit­ter også på hund­re pro­sent av ak­sje­ne og er styre­le­der i pubs­el­ska­pet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.