Re­gje­rin­gen gir lotto­pre­mie til Tu­rist­for­enin­gen i 150 års gave

Varden - - NYHETER - OSLO

Re­gje­rin­gen har be­stemt at 50 pro­sent av over­skud­det fra en lotto­trek­ning i 2018 skal gå til den kom­men­de 150-års­ju­bi­lan­ten Den Nors­ke Tu­rist­for­ening (DNT).

– De­par­te­men­tets for­slag in­ne­ba­erer at det kan av­hol­des én lotto­trek­ning i 2018 hvor 50 pro­sent av over­skud­det til­de­les DNT. Det blir ikke noen eks­tra trek­ning, men over­skud­det fra én av trek­nin­ge­ne for­de­les på en an­nen måte enn el­lers, opp­ly­ser Kul­tur­de­par­te­men­tet.

– Tu­rist­for­enin­gen gjør et vik­tig ar­beid for fri­lufts­liv, fel­les­skap og bed­ret folke­helse, og i re­gje­rin­gen er vi gla­de for å til­de­le DNT en del av over­skud­det i an­led­ning ju­bi­le­et, sier kul­tur­mi­nis­ter Lin­da Hof­stad Helle­land (H).

Van­lig­vis går 6,4 pro­sent av over­skud­det fra Norsk Tip­ping til helse-og re­ha­bi­li­te­rings for­mål. De­ret­ter for­de­les res­te­ren­de over­skudd med 64 pro­sent til idretts­for­mål, 18 pro­sent til kul­tur­for­mål og 18 pro­sent til sam­funns­nyt­ti­ge el­ler hu­ma­ni­ta­ere or­ga­ni­sa­sjo­ner. I ju­bi­le­ums­trek­nin­gen går 50 pro­sent til DNT.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.