Lang vente­tid

Varden - - FRA FJORD TIL FJELL -

PORS­GRUNN Fle­re gan­ger har po­li­ti­ker­ne satt av pen­ger til opp­gra­de­ring av Ose­bro­st­rø­ket. Al­le­re­de på 1990-tal­let var det snakk om å vi­dere­føre «nye St­or­gata» opp til Ose­bro-strø­ket, men pen­ge­ne strakk ikke til.

t I 2005 sat­te råd­man­nen av 15,2 mil­lio­ner kro­ner til bro­stein og miljø­be­lys­ning. Men det kok­te bort i kå­len. For to år si­den ble det også øre­mer­ket ti mil­lio­ner kro­ner til Ose­bro­st­rø­ket. Det­te er imid­ler­tid en pott som nå er lagt inn i det ge­ne­rel­le bud­sjet­tet for hele St­or­gata. Det be­tyr at de kon­kur­re­rer med bå­de ned­re by­del og Midt­byen.

Li­ke­vel leg­ges det nå opp til at by­de­len om­si­der skal få sin bit av kaka.

Tid­li­ge­re har Ose­bro-strø­ket va­ert be­lem­ret med mye grave­ar­beid i for­bin­del­se med leg­ging av ny kloakk og bred­bånd. I 2013 be­tal­te kom­mu­nen ut 10.000 kro­ner til de som var blitt be­rørt av grave­ar­bei­der.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.