– Må ikke ta p-plas­ser

Varden - - FRA FJORD TIL FJELL - PORS­GRUNN

– Det er flott at det skjer noe, men de må ikke ta noen par­ke­rings­plas­ser, sier La­ris­sa Rogn­lien som dri­ver kles­bu­tik­ken Bit­ta.

Hun har for­els­ket seg i Ose­bro­st­rø­ket, men ser at de var­me tan­ke­ne ikke i like stor grad har blitt delt av kom­mu­nens folk. – Det er bare å se på bloms­te­ne i St­or­gata. Det stan­ser stort sett. Ved råd­hus­plas­sen, sier hun. Bit­ta-bu­tik­ken er en in­sti­tu­sjon i Ose­bro-strø­ket.

Der and­re har gitt opp, har kles­bu­tik­ken greid å hol­de ut.

– Til­gjen­ge­lig­het for bi­ler er vik­tigst av alt. Det er også vik­tig at det er plass til to­veis­tra­fikk. I dag er det en vel­dig smal kjøre­bane, sier hun.

Bit­ta me­ner Ose­bro-strø­ket med sine gal­le­ri­er og sin idyll har en god fram­tid.

By­pak­kas koordinator Lars Mar­tin Sør­li be­kref­ter at par­ke­rings­plas­ser kan for­svin­ne.

Det gjel­der de uten­for Gal­le­ri Ose­bro. Der er nem­lig trap­pe­ne i vei­en slik at barne­vog­ner ikke kom­mer for­bi på for­tau­et.

– Vi vil mer­ke opp de res­te­ren­de plas­se­ne bed­re, slik at gate­bil­det blir mer ryd­dig. Der­for kan det bli plass til nes­ten like man­ge kant­par­ke­rin­ger som i dag.

PARKERING: La­ris­sa Rogn­lien me­ner det er vik­tig at det ikke blir faer­re par­ke­rings­plas­ser.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.