Kan fun­ge­re som ny brann­fel­le

Varden - - NYHETER - OSLO

For­sik­rings­bran­sjen ad­va­rer mot å flyt­te strøm­for­bru­ket fra dag til natt. Hvis man set­ter på vaske­ma­ski­nen, tørke­trom­me­len el­ler opp­vask­ma­ski­nen om nat­ten når strøm­men blir bil­ligst, vil det ta leng­re tid før en brann opp­da­ges.

– Det er in­gen tvil om at det­te er et pro­blem og vil øke når nye net­t­arif­fer blir inn­ført i for­bin­del­se med at nye auto­ma­tis­ke strøm­må­le­re nå in­stal­le­res over hele lan­det, sier Bjørn Sø­ren­sen, fag­sjef elsik­ker­het i NELFO.

Sø­ren­sen un­der­stre­ker at ap­pa­ra­te­ne ikke er far­li­ge i seg selv, men at det under git­te for­hold kan opp­stå pro­ble­mer. Vår hold­ning er der­for at flyt­ting av strøm­for­bruk fra dag til natt må skje uten at det går ut over sik­ker­het el­ler kom­fort.

– Vaske­ma­ski­ner, tørke­trom­ler og opp­vask­ma­ski­ner re­pre­sen­te­rer høy be­last­ning i an­leg­get. Å kjø­re den­ne ty­pen ap­pa­ra­ter om nat­ten er ikke å an­be­fa­le, for­di vi vet at det kan øke brann­fa­ren, sier Sø­ren­sen.

Tall fra Di­rek­to­ra­tet for sam­funns­sik­ker­het og be­red­skap (DSB) vi­ser at det i fjor var 59 bran­ner som star­tet i vaske­ma­skin, opp­vask­ma­skin el­ler tørke­trom­mel. Det var to­talt 3092 bran­ner i byg­nin­ger i 2016.

(NTB)

FOTO: NTB SCANPIX

FARE: De nye strøm­må­ler­ne kan gjø­re til at folk bru­ker tørke­trom­mel og vaske­ma­ski­nen på nat­ten. Da øker brann­fa­ren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.