Bruk­te kort for nes­ten 56 mil­li­ar­der

Varden - - NYHETER - OLSO

Tall fra Nets og BankAxept AS vi­ser at det i au­gust ble ut­ført 166,9 mil­lio­ner kort­kjøp, en øk­ning på 5,6 pro­sent i for­hold til au­gust 2016. Det ble hand­let med be­ta­lings­kort for 55,9 mil­li­ar­der kro­ner, en vekst på 3,2 pro­sent sam­men­lig­net med sam­me må­ned i fjor

— Spe­si­elt and­re halv­del av au­gust ba­erer preg av mye kort­bruk. Fra 16. au­gust ble det i gjen­nom­snitt ut­ført 300.000 fle­re kort­kjøp per dag enn før 15. au­gust, sier Stein-Ar­ne Tjo­re, presse­sjef for Nets i Nor­ge.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.