Mann­lig po­li­ti­ker ble vold­tatt

Varden - - NYHETER - FALUN

En mann­lig po­li­ti­ker fra venstre­par­ti­et sier han i som­mer ble tru­et med kniv og vold­tatt i Falun i Sve­ri­ge.

Po­li­ti­ke­ren, som til­hø­rer Venstre­par­ti­et, sto fram under et råds­møte og for­tal­te om hen­del­sen som fant sted i juli i år, skri­ver Da­la-De­mo­kra­ten.

– Jeg ble kalt en jaev­la «venst­re-kvinne­ge­ni­ta­lia» og en for­ra­e­der, sier man­nen.

Han tror han ble ut­satt for vol­den på bak­grunn av sitt po­li­tis­ke en­ga­sje­ment og sier det­te er grun­nen til at han for­tel­ler om det.

Po­li­ti­ke­ren for­tel­ler at han en kveld i slut­ten av juli ble kniv­tru­et av en ukjent mann da han var på vei hjem.

– Jeg ble vold­tatt under kniv­trus­ler, for­tale po­li­ti­ke­ren.

– De få or­de­ne som man­nen yt­ret had­de ty­de­lig kob­ling til mitt po­li­tis­ke en­ga­sje­ment og der­for be­rø­rer det oss alle, fort­set­ter po­li­ti­ke­ren. Han sier han føl­te han måt­te stå fram i tro­en på at et de­mo­kra­ti skal va­ere ukren­ke­lig.

Over­fal­let skal iføl­ge po­li­ti­et ha skjedd uten­dørs i Falun. In­gen er så langt på­gre­pet.

Po­li­ti­ets etter­fors­king på­går fort­satt og de opp­ly­ser at de ven­ter på svar fra tek­nis­ke un­der­sø­kel­ser av åste­det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.