Be­nek­ter an­kla­ger

Varden - - NYHETER - OSLO

My­an­mar hev­der at hjelpe­ar­bei­de­re ikke sten­ges ute fra del­sta­ten Rak­hi­ne, der en mil i ta er ope­ra­sjonhard re­vet den mus­lims­ke ro hin gy a mi­no­ri­te­ten på flukt.

– Vi hind­rer in­gen, sier Zaw Htay, tals­mann ved pre­si­den­tens kon­tor, fre­dag.

Sam­ti­dig er­kjen­ner han at det på lo­kalt plan mu­li­gens fin­nes myn­dig­he­ter som av sik­ker­hets­år­sa­ker har inn­ført inn­reise­re­strik­sjo­ner.

– Vi hind­rer in­gen or­ga­ni­sa­sjo­ner som sen­der hjelp til de om­rå­de­ne, men de har mu­li­gens en­kel­te vans­ke­lig­he­ter med å rei­se der lo­ka­le myn­dig­he­ter av sik­ker­hets­hen­syn har inn­ført re­strik­sjo­ner, sier han.

Na­er 400.000 ro­hin­g­ya­er har de sis­te tre uke­ne flyk­tet over gren­sen til Bang­la­desh, der ka­pa­si­te­ten er sprengt. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.