Nå gir han 15 mil­lio­ner til hånd­bal­len i Mol­de

Varden - - SPORT - HÅNDBALL

Mol­de Hånd­ball­klubb får 15 mil­lio­ner kro­ner av fa­mi­lie­sel­ska­pet til Kjell In­ge Røk­ke de tre nes­te åre­ne.

TV 2 skri­ver at klub­ben og sel­ska­pet har inn­gått det som blir en me­get lu­kra­tiv tre­års­av­ta­le.

Mol­de hånd­ball­klubb er ny­opp­ryk­ket i Elite­se­ri­en for kvin­ner, og pen­ge­ne kom­mer godt med i ar­bei­det med å etab­le­re seg som en sta­bil topp­klubb.

Styre­le­der i fa­mi­lie­sel­ska­pet, Per Gje­de, sier at de øns­ker å va­ere en bi­drags­yter til Mol­de hånd­ball­klubb Eli­te i en opp­byg­gings­fase på tre år.

– I den­ne pe­rio­den er det en mål­set­ting at klub­ben skal opp­nå den øns­ke­de po­si­sjon, samt en øko­no­mi ved ut­lø­pet av pe­rio­den hvor egne inn­tek­ter frem­over dek­ker for­plik­tel­ser uten yt­ter­li­ge­re til­skudd fra TRG.

Det stil­les krav om at hånd­ball­klub­ben regn­skaps­mes­sig skal gå i ba­lan­se hvert av de tre åre­ne av­ta­len gjel­der. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.