200.000 for gull i syk­kel-VM

Norsk gull på fel­les­star­ten under syk­kel-VM vil ut­lø­se en bo­nus på 200.000 kro­ner, men en even­tu­ell norsk ver­dens­mes­ter må dele på pen­ge­ne.

Varden - - SPORT -

Sølv vil gi 100.000 kro­ner, mens bronse­me­dal­je be­løn­nes med 50.000 kro­ner. Sum­men er lik bå­de for men­ne­ne og kvin­ne­ne, skri­ver nett­ste­det Pro­cy­cling. no.

Der­med har for­bunds­sty­ret i Nor­ges Cykle­for­bund be­holdt ord­nin­gen som kom i stand før VM i Rich­mond for snart to år si­den.

En even­tu­ell norsk me­dal­jør må for­de­le sum­men på lag­ka­me­ra­te­ne sine. Han el­ler hun vil selv få kjø­re med den be­røm­te regn­bue­trøya.

Her­re­nes fel­les­start går søn­dag 24. sep­tem­ber, mens kvin­ne­ne tråk­ker i gang da­gen før.

I U23-klas­sen er gull­pot­ten på­ly­den­de 100.000 kro­ner for gull, 50.000 for sølv, mens bron­se gir 25.000 kro­ner. I den­ne klas­sen stil­ler Kris­tof­fer Hal­vor­sen til start som re­gje­ren­de mes­ter.

Ju­nior­klas­sen er ikke en del av bo­nus­ord­nin­gen. (NTB)

FOTO: NTB SCAPIX

PENGEPREMIE: Et norsk gull under Syk­kel-VM ut­lø­ser en bo­nus på 200.000 kro­ner. Bil­det er fra syk­kel-VM i Do­ha i 2016.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.