Ja­ne Aus­ten pry­der ny ti­pund­sed­del

Varden - - KULTUR - LON­DON

En ny ti­pund­sed­del der Ja­ne Aus­ten er ho­ved­mo­ti­vet, er satt i sir­ku­la­sjon i Stor­bri­tan­nia. Med unn­tak av dron­nin­gen, er Aus­ten den tredje kvin­nen som er av­bil­det på øy­ri­kets penge­sed­ler. Hun føl­ger syke­plei­er­pio­ne­ren Flo­ren­ce Nigh­tin­ga­le og feng­sels­re­for­ma­to­ren Eliza­beth Fry.

Den nye tieren er den førs­te bri­tis­ke penge­sed­de­len som har ut­he­vet blinde­skrift i venst­re hjør­ne, for å hjel­pe blin­de og svak­syn­te bru­ke­re.

Sed­de­len er la­get av po­ly­mer­plast. Da det ble kjent at det­te in­ne­bar bruk av ani­malsk fett i pro­duk­sjo­nen, måt­te sen­tral­ban­ken tåle pep­per fra fle­re ve­ga­ner som men­te de ikke kun­ne bru­ke dem. I au­gust slo imid­ler­tid myn­dig­he­te­ne fast at det enes­te al­ter­na­ti­vet vil­le va­ert å bru­ke palme­olje, som igjen rei­ser miljø­mes­si­ge og øko­no­mis­ke spørs­mål. De hol­der fast ved me­to­den. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.