FAKTA OM TINGRETTENE I TELE­MARK

Varden - - HELG -

NED­RE TELE­MARK TING­RETT Be­tje­ner sju kom­mu­ner med ca. 129.000 inn­byg­ge­re 10 dom­me­re (1 so­ren­skri­ver, 7 ting­retts­dom­me­re, 2 dom­mer­full­mek­tig) 18 saks­be­hand­le­re og 1 ad­mi­ni­stra­sjons­sjef An­tall sa­ker (2016): 2438* Bud­sjett (2017): 26.114.000 kr Kost­nad pr. sak: 10.711** Sa­ker pr. dom­mer: 243,8*** AUST-TELE­MARK TING­RETT Be­tje­ner fem kom­mu­ner med ca. 31.000 inn­byg­ge­re 3 dom­me­re (1 so­ren­skri­ver, 1 ting­retts­dom­mer, 1 dom­mer­full­mek­tig) 4 saks­be­hand­le­re An­tall sa­ker (2016): 412* Bud­sjett (2017): 7.132.000 Kost­nad pr. sak: 17.210 kr** Sa­ker pr. dom­mer: 137,3*** VEST-TELE­MARK TING­RETT Be­tje­ner seks kom­mu­ner med ca. 14.000 inn­byg­ge­re 2 dom­me­re (1 so­ren­skri­ver, 1 dom­mer­full­mek­tig) 2 saks­be­hand­le­re An­tall sa­ker (2016): 149* Bud­sjett (2017): 4.151.000 Kost­nad pr. sak: 27.859 kr** Sa­ker pr. dom­mer: 74,5*** For­kla­rin­ger: * An­tall sa­ker er rap­por­tert av dom­sto­le­ne selv til Dom­stols­ad­mi­ni­stra­sjo­nen, og om­fat­ter bå­de straffe­sa­ker, retts­sa­ker, kon­kurs­sa­ker, dom­mer­av­hør, skifte­sa­ker, fengs­lin­ger, viel­ser og and­re dom­mer­opp­ga­ver. ** Tal­let er reg­net ut ved å dele an­tall sa­ker i 2016 på bud­sjet­tet for 2017. *** Tal­let er reg­net ut ved å dele an­tall sa­ker i 2016 på an­tall dom­me­re. Kil­der: Dom­stols­ad­mi­ni­stra­sjo­nen og den en­kel­te dom­stol

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.