Drue med ka­rak­ter

Varden - - HELG -

PLOM­MER OG MORELLER:

Val­get falt på hvit­vin den­ne gan­gen. Be­grun­nel­sen er ho­ved­sak ret­tens gar­ni­tyr og sjy, som ikke vil fun­ge­re spe­si­elt godt sam­men med røde vi­ner. Mod­ne plom­mer, moreller og to­ma­ter som ven­des inn med oli­ven­olje, rødløk og pin­je­kjer­ner har et smaks­bil­de som pas­ser ut­mer­ket til aro­ma­ene i en ung og kom­pleks vin av Che­nin Blanc. Sjy­en, på sin side, vil har­mo­ne­re med en lett eike­pre­get og smør­ak­tig hvit­vin med ty­de­lig preg av malolak­tisk gja­e­ring. Jeg har fun­net en vin med de ret­te egen­ska­pe­ne hos pro­du­sen­ten Chateau Yvon­ne fra Per­nat, i un­der­re­gio­nen

TIPS:

Sau­mur, i Loire­da­len. Ch. Yvon­ne Sau­mur La Fo­lie 2014 (va­renr. 7262401, kr 239,90, bu­tikka­te­go­ri 6) har en lys gyl­len far­ge og duf­t­er av plom­mer, fers­ken, gule ep­ler, hon­ning, nøt­ter og mei­e­ri, med et dis­kret preg av grøn­ne kryd­der. Vi­nen er tørr, med mid­dels fyl­de og en mar­kant syre­struk­tur som match­er ret­tens syr­li­ge ele­men­ter.

Ved å skja­ere 1 cm ned i kjøt­tet, med 1 cm mel­lom­rom for å få det gjen­nom­stekt.

Blirti­len ny­de­lig sa­lat. Stei­ne­ne fjer­nes.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.