Et pro­sjekt i by­pak­ka Foto: Dag Jens­sen/ By­pak­ke Gr­en­land

Varden - - HALLO VARDEN LEDER -

Pro­sjek­tet på riks­vei 36 Skygge­stein-Skjel­bred­strand er en del av By­pak­ke Gr­en­land, men er helt kor­rekt, som noen på­pe­ker, full­fi­nan­siert av sta­ten. På sam­me måte bi­drar kom­mu­na­le og fyl­kes­kom­mu­na­le egen­an­de­ler til å fi­nan­siere man­ge pro­sjek­ter i by­pak­ka.

I Stor­tin­gets be­hand­ling vår­en 2015 kom det ty­de­lig fram at den nye vei­en mel­lom Skjel­bred­strand og Skygge­stein er en del av by­pak­ka. Pro­sjek­tet skal va­ere med på å bi­dra til å nå må­le­ne i By­pak­ke Gr­en­land. I det­te til­fel­let er det viktigste å bed­re fram­kom­me­lig­he­ten for na­e­rings­trans­por­ten. Strek­nin­gen er også en vik­tig inn- og ut­farts­åre for Gr­en­land.

Den nye vei­en for­ven­tes fer­dig i lø­pet av no­vem­ber 2018. Bir­git­te Fin­ne Høi­født,

By­pak­ke Gr­en­land

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.