Hjelpe­løs eller kunn­skaps­løs?

Varden - - HALLO VARDEN LEDER -

I man­da­gens Var­den le­ser jeg på side 17 inn­leg­get «Like hjelpe­løs som 34-årin­gen».

Kjen­ner ikke på­tale­myn­dig­he­ten i Gr­en­lands-om­rå­det eller media, re­pre­sen­tert ved Var­den, til lov­end­rin­gen fra i fjor – Prop. 122 L (2014–2015) -End­ring i straffe­lo­ven 2005 mv. (straffe­retts­li­ge saer­re­ak­sjo­ner m.m.)?

Fra og med ok­to­ber i fjor er det åp­net for at psy­kisk syke gjen­gan­ger­kri­mi­nel­le kan døm­mes til tvun­gen be­hand­ling. Førs­te dom er al­le­re­de av­sagt i Fro­sta­ting lag­rett og fle­re både vil og bør kom­me, men det ford­rer jo at på­tale­myn­dig­het be­nyt­ter de mu­lig­he­te­ne lov­ver­ket gir ad­gang til.

For or­dens skyld kjen­ner jeg verken gjer­nings­menn eller sa­ken det vi­ses til, men øns­ker bare å peke på noe som sy­nes re­le­vant i den­ne sa­ken. Hvor­vidt ak­tu­el­le kri­te­ri­er er opp­fylt får and­re vur­de­re, men kan­skje er ikke situasjonen helt hjelpe­løs li­ke­vel? Idar Flå­to, Sand­nes

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.