Jan­ne – rus­fri?

Varden - - HALLO VARDEN LEDER -

I man­da­gens Var­den blir for­talt om Jan­ne som har ru­set seg i en år­rek­ke på di­ver­se stof­fer. Men hun sy­nes enda å ha en viss struk­tur på li­vet sitt og har øns­ke om å kom­me ut av det­te.

Frem­de­les drøm­mer hun om en jobb, mann og barn. Slik enhver ung kvin­ne gjør. Skal vi ikke kun­ne hjel­pe hen­ne med det? Gi hen­ne mo­ti­va­sjon til å for­sø­ke hjelp på in­sti­tu­sjon. Dyt­te hen­ne i rik­tig ret­ning.

Hvem kan gjø­re det? Fa­mi­lie, ven­ner, fast­le­gen, Blå-Kors er gode al­ter­na­ti­ver. Tro­lig er det ikke grunn­lag for tvang, men hun kan la seg over­tale fri­vil­lig.

Fin­nes et kva­li­fi­sert råd­giv­nings­sen­ter? Der hun kan få kom­me uten hen­vis­ning og spon­tant? Kjell O. Sk­av­dal

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.