Med god sam­vit­tig­het

Varden - - HALLO VARDEN LEDER -

Jan Løks­lid sva­rer un­der­teg­ne­de i tirs­da­gens Hal­lo-spal­te, an­gå­en­de bruk av bil kon­tra kol­lek­tivt.

Noe av hen­sik­ten med By­pak­ka er å få ned bil­bruk til sen­trum og over til kol­lek­tivt. Noe av det­te går over stats­bud­sjet­tet, med den for­viss­ning at mid­le­ne bru­kes til det. Res­ten er inn­kre­ving av bom-mid­ler. Men du får selv vel­ge om du fort­satt vil sit­te ale­ne i bi­len din og ir­ri­te­re deg over min bil­li­ge buss­bil­lett eller gjø­re noe for mil­jø­et.

By­er over hele Euro­pa, også Oslo, be­gren­ser bil­bruk i sen­trum, ti­de­ne end­rer seg, gjør du?

Øyvind Enges­land, Ski­en

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.