Dis­se vil bli brann­sjef i Dran­ge­dal, Bam­ble og Pors­grunn

Varden - - NYHETER - PORS­GRUNN

Nå skal en ny brann­sjef for Dran­ge­dal, Bam­ble og Pors­grunn på plass. Sju sø­ke­re vil ha job­ben.

Fris­ten for å søke om å bli brann­sjef i Dran­ge­dal, Bam­ble og Pors­grunn har ut­løpt og sø­ker­lis­ta inne­hol­der sju navn, iføl­ge TA. Samt­li­ge sø­ke­re er menn.

Her er lis­ta: Morten Me­en Galle­foss, brann­sjef i Bam­ble, Andrea Ga­da­lie­ta (29), su­per­in­ten­dant, Ba­ri (Ita­lia), Paul Ivar Myr­stad (54), fag­le­der brann, Moss, Nils-Ar­nold Nil­sen (46), brann­sjef, Bur­fjord, Ru­ne Tove­rud (38), av­de­lings­le­der be­red­skap, Skol­len­borg, Hall­bjørn Lei­ra, (55), brann­sjef, Lan­ge­våg, Stian Mel­by (45), over­ord­net vakt, Pors­grunn.

Med bak­grunn i kom­mune­styre­ved­tak i Dran­ge­dal, Bam­ble og Pors­grunn skal det gjen­nom­fø­res et for­pro­sjekt for etab­le­ring av en ny fel­les brann- og red­nings­tje­nes­te for dis­se kom­mu­ne­ne. For­pro­sjek­tet skal spe­si­fi­se­re og plan­leg­ge hvor­dan et even­tu­elt ho­ved­pro­sjekt og ny brann­ord­ning skal rea­li­se­res med et fel­les brann- og red­nings­ve­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.