Til­talt for stal­king av kvin­ner

En­de­lig går det på skin­ner for Sus­hiJohn­ny, som tje­ner rått på en sta­dig stør­re kunde­krets og so­lid over­skudd.

Varden - - NYHETER - TELE­MARK

En 20 år gam­mel mann fra Tele­mark er til­talt for stal­king og trus­ler mot tjue kvin­ner over hele lan­det.

Iføl­ge til­ta­len ringte han med sli­bri­ge te­le­fo­ner, trus­ler om vold­tekt, kid­nap­ping og drap.

Te­le­fo­ne­ne kom om nat­ta, noen av kvin­ne­ne skal ha fått en rek­ke te­le­fo­ner over fle­re da­ger fra man­nen som de ikke viss­te hvem var. Oven­for ti av kvin­ne­ne er han til­talt etter stal­ker-pa­ra­gra­fen, for å ha for­fulg­te dem med skrem­men­de og plag­som at­ferd, ti and­re for å ha tru­et dem. Te­le­fo­ne­ne gikk både til en­kelt­per­soner, og til kvin­ner som var på jobb på ben­sin­sta­sjo­ner, helse­in­sti­tu­sjo­ner, bu­tik­ker og et krise­sen­ter.

Man­ge av kvin­ne­ne skal han ha fram­satt di­rek­te for­slag om sex til, og tru­et med å vold­ta dem, bin­de dem og gjø­re dem til sla­ver.

Fle­re ben­sin­sta­sjo­ner fikk te­le­fo­ner med fore­spør­sel om de had­de gaf­fateip, rød­sprit og tau, hvor­et­ter han iføl­ge til­ta­len sa han skul­le vold­ta kvin­ne­ne som tok te­le­fo­nen. To av kvin­ne­ne skal ha fått trus­ler om over­grep mot sine barn. Sa­ken er be­ram­met for en dom­stol i Tele­mark se­ne­re i no­vem­ber.

– Han be­nek­ter straff­skyld etter til­ta­len. Han har hatt veldig lite, eller in­gen­ting med noen av det­te å gjø­re, sier hans for­sva­rer, ad­vo­kat Erik Fe­ke­te.

TELEFON:

te­le­fo­ner. Man­nen skal ha ringt en rek­ke sli­bri­ge og ube­ha­ge­li­ge

FOTO: BERIT ROALD / NTB SCANPIX

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.