Klar­te ikke åpne Pors­grunns­brua i tide

Varden - - NYHETER - PORS­GRUNN

Den skul­le egent­lig åpne 06 tirs­dag mor­gen, men det rakk de ikke. Med snø­kaos på top­pen ble det lan­ge køer i mor­gen­tra­fik­ken gjen­nom Pors­grunn sen­trum.

En mel­der for­klar­te til Var­den at det var lan­ge køer for­di man­ge kjør­te inn i sen­trum uten å va­ere klar over at bro­en er stengt.

– Jeg så in­gen skilt, og fort­sat­te ned mot Downt Town i lik­het med de fles­te and­re. Al­le må snu i rund­kjø­rin­ga der nede, og der­med blir det lan­ge køer, for­tal­te hun for­tvi­let på vei til jobb.

– Jeg har brukt 25 mi­nut­ter på en strek­ning som van­lig­vis tar fire mi­nut­ter, for­tal­te en an­nen.

At bro­en skul­le va­ere stengt natt til tirs­dag ble meldt i for­ri­ge uke, men da var pla­nen alt­så at den skul­le åpne tirs­dag 06. Det gikk ikke helt vei­en. Veg­ve­se­net var ute og kon­trol­lert skil­tin­gen på den ak­tu­el­le strek­nin­gen, og kjen­te seg ikke igjen i be­skri­vel­sen av at det mang­ler.

– Vi send­te ut vakt­mann­ska­per for å sjek­ke det­te, og skil­te­ne står der de skal, for­tal­te tra­fikk­ope­ra­tør Leif Chris­ten­sen

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.