På­trykk fra na­e­rings­li­vet

Varden - - NYHETER - SKI­EN/PORS­GRUNN Per Arne Rennestraum per.arne.rennestraum@var­den.no

Ski­ens tid­li­ge­re vara­ord­fø­rer Geir Arild Tøn­nes­sen me­ner rom­cam­pen i Pors­grunn ga et «noen­lun­de oppe­gå­en­de til­bud».

–For­må­let med rom­cam­pen var å av­hjel­pe situasjonen for hele Gr­en­land. Det var først og fremst na­e­rings­li­vet som etter­spur­te det­te, blant an­net ben­sin­sta­sjo­ner som fikk mye be­søk. Vi fant da ut at situasjonen var lite hold­bar, og der­for ble det­te til­ta­ket iverk­satt som et sam­ar­beid mel­lom Ski­en, Pors­grunn og Bam­ble, sier Tøn­nes­sen, som på den ti­den var le­der i fler­kul­tu­relt ut­valg og vara­ord­fø­rer i Ski­en.

Til­bu­det ble av­vik­let etter et år, blant an­net etter på­trykk fra be­bo­ere i om­rå­det.

– Til­bu­det var for men­nes­ker som er i en veldig vans­ke­lig si­tua­sjon og som kla­rer seg med lite. Det var ikke noe luk­sus – og ikke mer enn det måt­te va­ere.

PER ARNE RENNESTRAUM FOTO:

FJERNES: For tre år si­den ble rom­cam­pen fjer­net,

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.