Åp­ningen­av ny E18 bru blir ut­satt

Varden - - NYHETER - LARVIK

Åpningen av Far­ris­brua på E18 ved Larvik blir ut­satt til nes­te år.

Brua skul­le etter pla­nen åp­nes i høst, men det­te er nå ut­satt til mars, opp­ly­ser pro­sjekt­le­der Gunn Brungot i Statens veg­ve­sen til NRK. År­sa­ken er at brua har et kre­ven­de de­sign og at be­tong­ar­beid tar leng­re tid enn for­ut­satt.

– Vi ser i om­rå­det her at det er mye kom­pli­sert be­tong­ar­beid. Det er et veldig ut­ford­ren­de de­sign på brua. Det er også be­tong­ar­beid mel­lom tår­na og bort til nes­te søyle­par som tar leng­re tid enn det vi for­ut­så, for­tel­ler Brungot til NRK.

Brungot sier at pro­sjek­tet ikke blir noe dy­re­re på grunn av for­sin­kel­se­ne.

– Pro­sjek­tet blir ikke dy­re­re selv om vi bru­ker leng­re tid på den job­ben her. Vi skal jo ha en del elek­tro­ar­beid etter at vi er fer­dig med selve bru­ker­in­spek­sjo­nen. Det er slikt ar­beid som er for­skjø­vet i tid, uten at det vil ha så mye å si for to­tal­kost­na­den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.