Norsk skatte­flukt

Varden - - NYHETER -

Nors­ke pri­vat­per­soner og sel­ska­per krym­per skat­ten sin med 23 mil­li­ar­der kro­ner i året, iføl­ge be­reg­nin­ger gjort av Af­ten­pos­ten i kjøl­van­net av Pa­ra­di­se Pa­pers.

Avi­sen har pub­li­sert en rek­ke ar­tik­ler i for­bin­del­se med den om­fat­ten­de do­ku­ment­lek­ka­sjen. I de så­kal­te Pa­ra­di­se Pa­pers har det kom­met fram hvor­dan skatt­yte­re skju­ler pen­ger i land med lav skatt og mye hem­me­lig­hold.

Af­ten­pos­tens be­reg­nin­ger­ba­sert på forsk­ning, sta­ti­stikk og tid­li­ge­re data­lek­ka­sjer vi­ser at den nors­ke vel­ferds­sta­ten ta­per om­kring 23 mil­li­ar­der kro­ner i året som føl­ge av pri­vat­per­soners eller sel­ska­pers unn­dra­gel­se eller mi­ni­me­ring av skat­ten sin.

(NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.