Sor­te­rer søp­pe­let for hånd

Pust ro­lig. Her har «etter­fors­ker­ne» taus­hets­plikt, og syn­der­ne slip­per unna.

Varden - - FRA FJORD TIL FJELL - SKI­EN Nils Skumsvoll

Den­ne uka sor­te­res sto­re meng­der søp­pel for hånd ved av­falls­an­leg­get på Rød­myr i Ski­en. Rest­av­fall fra for­skjel­li­ge om­rå­der i Gr­en­land grans­kes helt ned på de­talj­nivå, for å av­dek­ke hvor flin­ke vi er til å leg­ge hus­hold­nings­av­fal­let vårt i rik­tig pose.

Det hers­ker li­ten tvil om at vi fort­satt har en lang vei å gå.

«Ver­stin­ge­ne»

Dag­lig le­der i Re­no­va­sjon Gr­en­land, An­ne Berit Stein­seth, kan for­tel­le at de som syn­der mest er små­barns­for­eld­re «midt i li­vet».

– Eld­re men­nes­ker og barn er

flin­kest, mens de trav­les­te av oss ofte tar unød­ven­di­ge snar­vei­er. Kilde­sor­te­ring og rik­tig bruk av re­no­va­sjons­ord­nin­ge­ne er av­gjø­ren­de for at man skal kun­ne ma­te­rial­gjen­vun­ne av­fal­let som kom­mer inn, ikke minst i fram­ti­den, sier hun til Var­den.

Går de­tal­jert til verks

I dis­se da­ger står re­pre­sen­tan­ter for Me­pex con­sul­ting, et fir­ma spe­sia­li­sert in­nen av­fall og gjen­vin­ning, på rad og rek­ke for å gå nøye gjen­nom søp­pe­let vårt.

Svein­ung Bjør­ne­rud er ikke veldig im­po­nert.

– Det syn­des mye over­alt hvor vi kom­mer. Det er sa­er­lig mat­av­fall og bat­te­ri­er som kas­tes feil. Det hø­rer ikke hjem­me i rest­av­fal­let, un­der­stre­ker han.

– Når folk kas­ter hele brød i rest­av­fal­let sor­te­rer de ikke bare feil, men bi­drar til økt mat­svinn. Det­te blir jo bare brent. Del brø­det i to og legg det i fry­se­ren når du har hand­let, så sli­per du å kjøpe for mye, er hans stall­tips.

Men selv om man­ge av oss syn­der, det er fak­tisk bare litt over tret­ti pro­sent av søp­pe­let som hav­ner rik­tig sted, er det in­gen som tren­ger å fryk­te et opp­gjør med verken Bjør­ne­rud eller noen av kol­le­ga­ene hans.

– Vi har taus­hets­plikt, så uan­sett hva vi kom­mer over blir man selv­sagt ikke iden­ti­fi­sert. Det­te gjø­res kun for å kart­leg­ge hvor mye som sor­te­res rik­tig og galt, for­sik­rer han.

Ste­de­ne søp­pe­let skal un­der­sø­kes fra i den­ne om­gang er blant an­net fra villa­strø­ket på Fal­kum, blokk­be­byg­gel­sen på Kly­ve, rekke­hus­om­rå­der i Bam­ble og fra mer spredt be­byg­gel­se på Ski­fjell.

Det er tre år si­den for­ri­ge pluk­kana­ly­se ble gjen­nom­ført i Gr­en­land. Re­sul­ta­te­ne vil bli gjort kjent i lø­pet av de na­er­mes­te uke­ne. nils.skumsvoll@var­den.no

FEIL!: Ka­ke og knekke­brød skal jo ikke i rest­av­fal­let, det vet vel egent­lig både du

VI HAR EN VEI Å GÅ: An­ne Berit Stein­seth, dag­lig le­der i RIG.

FINSORTERING: Menn i hvi­te kjele­dres­ser og munn­bind får naer­kon­takt med søp­pe­let vårt den­ne uka.

STO­RE MENG­DER: på Rød­myr. Det er ikke så rent lite søp­pel som skal gjen­nom­gås

ENOR­ME MENG­DER BRØD: hav­ner i feil pose. Det er sa­er­lig brød og bat­te­ri­er som

AL­LE FOTO: NILS SKUMSVOLL

og jeg. Svein­ung Bjørn­stad er en av re­pre­sen­tan­te­ne fra Me­pex, som den­ne uka sor­te­rer søp­pe­let vårt for hånd på Rød­myr.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.